fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet med jakt och fiske, Enåker

Högstbjudande

10 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 30 Nov kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
157,5 ha
Skogsmark
139,2 ha
Myr/kärr/mosse
7,3 ha
Inägomark
5,2 ha
Väg och kraftledning
1,7 ha
Övrigmark
0,3 ha
Vatten
3,8 ha
Virkesförråd
18 400 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HEBY SJÖVASTKÄRRET 1:1

Adress

Sjövastkärret

Om fastigheten

Detta är något för den skogs-, fiske- eller jaktintresserade! Rejäl skogsfastighet i ett sammanhängande skifte. Fastigheten har en total landareal om 153 ha, varav 139 ha är produktiv skogsmark.

Fastigheten är grandominerad och har ett virkesförråd om 18 400 m³sk, varav 8 300 m³sk är av huggningsklasserna S1 och S2-skog. Medelbonitet om 7,6 m³sk per ha. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är yngre gallringsskogar. Bra vägnät för att nå alla delar av fastigheten

Jakt- och fiskerätt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2021 av Anemone Skog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad med tillväxtsäsongen 2021.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 139,2 ha med ett virkesförråd om 18 400 m³sk, varav 8 300 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 7,6 m³sk per ha och medeltal om 132 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 31 % tall, 55 % gran och 14 % björk/löv. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar samt en högre andel yngre avverkningsbar skog.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Av den produktiva skogsmarksarealen är 92,2 % (128,4 ha) frisk och 7,8 % (10,8 ha) fuktig. Lättframkomlig terräng till stor del med inslag av mer kuperad terräng. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

Skötta skogsbestånd med skog som står på tillväxt och ungskogar med gallring- och röjningsbehov. Om de kvalitativt bästa stammarna gynnas vid röjning och gallring bör fastighetens potential för att producera kvalitetsvirke vara goda.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 1,6 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 3 avdelningar, totalt 5,7 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 5,2 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns 5 avdelningar, sammanlagt 15 ha, föreslagna för röjning och 3 avdelningar, sammanlagt 19,1 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Sammanhängande åkerskifte om 5,2 ha. Inga stödrätter finns till åkermarken.

Jakt

Älgjakten ingår i Älgförvaltningsområde 1 i Västmanland och Heby Norra Älgskötselområde (ÄSO) som omfattar ca 6 500 ha. Älgjakten är sedan indelad och hör till Yttersävne - Staffansbo jaktlag, tilldelning på 3 vuxna och 3 kalvar. Nytt Kronskötselområde är bildat, sker som avlysningsjakt. För närvarande sker jakten efter småvilt på den egna marken. Jakträtten övergår till ny fastighetsägare från och med 1 juli 2022. Jaktlaget har egen slaktbod m m.

Vatten

Fastigheten har del i sjön Doften och sjön Hallaren.

På fastigheten finns även viltvatten vid avdelningarna 10 och 995.

Fiske

Fiskerätt. Fritt fiske i Doften coh Nedre Hallaren.

Doften ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde, sjön har en area på ca 19 ha och ligger 58 m ö h. Sjön är rik på fisk och här kan det fiskas gädda, abborre och vitfisk.

Hallaren ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde, sjön har en area på ca 519 ha och ligger 56 m ö h. Hallaren är känd för sitt gäddfiske.

Vägar

God tillgänglighet till fastighetens olika delar via flertalet vägar.

Avtalsservitut kommer att upprättas för de vägar som berör fastigheten och grannfastigheterna.

Naturvärden

På fastigheten finns det registrerat en nyckelbiotop och en naturvärdesobjekt, båda är inom avdelning 37 i skogsbruksplanen. Naturvårdsavtal finns för området. 8 sumpskogar fanns registrerade vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en övriga kulturhistorisk lämning, gruvhål/kalkbrott, registrerat hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Inga fornlämningar fanns registrerade. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Mantal

Fastigheten har 1/4 mantal.

Inteckningar

Det finns 12 datapantbrev, sammanlagt 8 570 000 sek. Pantbreven är gällande i två fastigheter. Vid försäljning kommer pantbreven följa med denna fastighet (Sjövastkärret 1:1).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Heby kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Uppsala län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 30 Nov kl 13:00

Högstbjudande: 10 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter