fbpx

Lantbruk

Skog och jakt vid Långfjället

Högsta bud

1 825 000 kr

Utgångspris: 1 150 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast ons 21 jul kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,8 ha
Vattenområde
0,4 ha
Tomtområde
35,4 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN FLOÅSEN 7:7

Om fastigheten

Skogsfastighet med 33 ha produktiv skogsmark i ett samlat skifte beläget strax söder om Grövelsjön. Virkesförråd om 2 500 m³sk och bonitet 2,9 m³sk/ha/år.
Övernattningsstuga på fastigheten som ligger i anslutning till Långfjället Naturreservat och Grövlesjöns fjällstation. Fiske inom ett stort fiskeområde i norra Dalarna och jakträtt inom
Särna-Idre Besparingsskog.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 35,42 ha
Areal enligt fastighetskartan: 36,23 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 36,30 ha

Skogsuppgifter

Skogsuppgifter
För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättat 2018 av DSK Skog AB/BN Skogskonsult och därefter framskriven och uppdaterad med utförda åtgärder till och med 2021 i programmet PC Skog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 33 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 2 500 m³sk, varav ca 1 450 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 23 % tall, 68 % gran och 9 % björk. Beräknad medelbonitet 2,9 m³sk/ha/år och medeltal 71 m³sk/ha. Av den produktiva skogsmarken är ca 8 ha föreslagna som NO-bestånd (naturvårdsmål orört) och består till största delen av skog på höjdläge nära fjällnäraskogsgränsen.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

I skogsbruksplanen är ca 4 ha föreslagen för röjning snarast.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Kjellflokojan

Det står en enklare jaktstuga på fastighetens norra del med plats för två tarrsängar och en kamin för uppvärmning. Förråd samt utedass.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller sumpskogar på försäljningsobjektet.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturminnen på fastigheten.

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Särna-Idre Älgskötselområde (ÄSO) och ingår i Floåsens skifteslag. Det medföljer även jakträtt i Särna-Idre Besparingsskog.

Mer information och kontaktuppgifter på hemsida http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre/verksamhet/jakt-fiske/.

Fiske

Fastigheten ligger inom Särna-Idre Fiskevårdsområdesförening (FVOF). Kontaktperson Evert Spånberg.

Fiskevårdsområdet omfattar ett stort fiskeområde i norra Dalarna med bl.a Österdalälven, Storån, Grövlan,Sörälven, Fuluälven m.fl.
Sjöarealen är ungefär 6000 ha och de större strömvattnen är sammantaget cirka 17 mil.

Mer information på hemsida http://www.sarnaidrefvo.se.
Fiskekort via https://www.fiskekort.se/.

Vägar

Fastigheten har inte del i någon vägsamfällighet. Enskilda vägar på fastigheten sköts av Särna-Idre Besparingsskog.

Älvdalen Särna-Idre besparingsskog

Fastigheten har del i Älvdalen Särna-Idre besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. markberedning, plantering och röjning. Mer om Särna- Idre besparingsskog finns att läsa på www.besparingsskogen.se/sarna-idre/

Samfälligheter

Fastigheten har del i ett flertal samfälligheter som inte är vidare utredda då de bedöms ha ett oansenligt värde.

Älvdalen Floåsen S:12 omfattar ett mindre skifte om 1,37 ha avsedd för en samfälld sågplats. Ägd andel 29,38 %.

​​Ägd andel i Älvdalen Särna-Idre Besparingsskog S:1 är liten men ger bl a jakträttighet på besparingsskogens mark. Särna-Idre Besparingsskog delar ut pengar till delägare i form av olika bidrag varje år. Det är framför allt skogsvårdsbidrag. Läs mer på deras hemsida: www.besparingsskogen.se/sarna-idre

​​

Rättigheter och belastningar

Det finns ett officialservitut registrerat på fastigheten. Servitutsrätten belastar den samägda vägmarken Floåsen S:13, vilken fastigheten har del i. Servitutsrätten belastar inte markområdet inom försäljningsobjektets fastighetsgränser i övrigt.

Inteckningar och inskrivningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. För privat/fysiska personer tas en avgift ut om 4 600 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 21 jul kl 14:00

Utgångspris: 1 150 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter