fbpx

Skogsfastighet

Skog och jakt i norra Dalarna

Säljs via anbudsförfarande

1 650 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 2 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
68,6 ha
Skogsmark
54,8 ha
Skogsimpediment
13,8 ha
Virkesförråd
5 261 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN FOSKROS 5:6

Adress

FOSKROS 5:6

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Foskros, Älvdalens kommun. Total areal om 69 ha varav 55 ha produktiv skogsmark.
Virkesförråd om ca 5 300 m3sk bestående av tallskog som uppnått ålder för slutavverkning.
Fastigheten har jakträtt och ingår i Särna-Idre besparingsskog som bl.a ger möjlighet till småviltsjakt på hela 45 000 ha.
Fastigheten ger goda möjligheter till fiske då den är belägen inom stort fiskevårdsområde.
Försäljning sker via skriftligt anbud senast 2021-11-02.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Svefa under oktober 2019. Planen har uppdaterats samt tillväxtberäknats tom 2021.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den totala arealen 68,6 ha, varav produktiv skogsmark om 54,8 ha. Det totala virkesförrådet är uppskattat till 5 261 m3sk och består i sin helhet av skog som uppnått lägsta ålder för slutavverkning. Virkesförrådet består till 100% av tall.
Se vidare info i bifogad skogsbruksplan.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden och forn- eller kulturlämningar

Det finns idag inga registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden, fornlämningar eller kulturlämningar på fastigheten (Källa: SeSverige).

Jakt

Fastigheten har jakträtt inom Särna-Idre besparingsskog som ger möjlighet till småviltsjakt på hela 45 000 ha.
För mer info kring jakt inom Särna-Idre besparingsskog besök www.besparingsskogen.se/sarna-idre

Fastigheten är ej registrerad inom älgskötsel- eller licensområde. På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

Fiske

Fastigheten ligger inom Särna-Idre Fiskevårdsområde (FVO).
Särna-Idre fiskevårdsområde omfattar ett stort fiskeområde i norra Dalarna med en sjöareal på ca 6 000 ha samt strömmande vatten.
Mer information om fiske i området finns att hitta på www.sarnaidrefvo.se

Särna-Idre besparingsskog

Fastigheten har del i Särna-Idre besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. markberedning, plantering och röjning. Mer om Särna- Idre besparingsskog finns att läsa på www.besparingsskogen.se/sarna-idre

Vägar

Fastigheten är del i Liavägens samfällighetsförening. Idre jordägare (Särna-Idre Besparingsskog) står för den årliga vägavgiften till föreningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Älvdalens kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Dalarna. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 2 Nov

Säljs via anbudsförfarande: 1 650 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter