fbpx

Skogsfastighet

Omfattande skogsfastighet i Norrtälje

Högstbjudande

11 000 000 kr

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
121,3 ha
Skogsmark
94,0 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Inägomark
25,5 ha
Väg och kraftledning
1,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Norrtälje Stabby 1:20

Adress

Kvarnkärrvägen 32 761 74 Norrtälje

Om fastigheten

Fantastisk fin fastighet om ca 119 ha belägen strax norr om Norrtälje med gräns i Norrsjön. Produktiv skogsmark om ca 94 ha med ett uppskattad virkesförråd om ca 18 300 m³sk varav ca 11 906 m3sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet om 7,7 m³sk/ha. Egen jakträtt. Försäljningen gäller del av fastighet. Möjlighet att förvärva hela fastigheten inklusive gårdscentrum.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2021 av Martin Brolin, TJ Skog & Gård.

Den produktiva skogsmarken uppgår till totalt ca 94 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 18 382 m³sk varav ca 11 906 m³sk klassats som S1- och S2-skog. Medelvolym per ha är ca 197 m³sk och medelbonitet om ca 7,7 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är 64 % gran, 18 % tall och 18 % löv. Den årliga tillväxten är uppskattad till ca 495 m³sk.

Avverkningsförslaget för planperioden ligger på totalt ca 7 400 m³sk, fördelat på ca 500 m³sk gallring och ca 6 900 m³sk föryngringsavverkning. Samt ca 9 ha avverkning av energiskog. Planen avser att försöka dela upp avverkningstakten i den mån det är möjligt.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Skogsvård

Markberedning/plantering har föreslagits som åtgärd på ca 19,3 ha & röjning på ca 11 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Åkermark enligt uppmätning på fastighetskartan om ca 21 ha fördelade på fyra skiften.
Betesmark enligt uppmätning på fastighetskartan om ca 3,2 ha fördelade på två skiften.
Samtliga stödrätter avseende fastigheten är jordägarens (fastighetsägarens) egendom.

Åker- och betesmarken är utarrenderad och kan överlämnas till hösten.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i älgskötselområde Norrtälje norra (01-001).

Fiske

Fiskerätt finns enligt Norrtälje Stabby FS:13 med andel (23,9 %) i Ältsjön.
Samfällighet finns för Norrsjön (Norrtälje Stabby S:9) som gränsar till fastigheten.

Strandskydd

Fastigheten berörs av strandskydd om 100 m runt om Norrsjön, se karta. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns forn- och kulturlämningar som avser lägenhetsbebyggelse, gruvområde och fossil åker. Källa: SeSverige och Fornsök.

Naturvärden

Fastigheten berörs av två av Skogsstyrelsen registrerade naturvärden. Det avser två nyckelbiotopsområden (skifte 1 avdelning 22 och skifte 2 avdelning 22).

Nyckelbiotop i skifte 1 avser lövsumpskog och avser ca 0,5 ha.
Nyckelbiotop i skifte 2 avser betad skog om 7,7 ha.

Det finns flera områden med sumpskog av typen blandskog av löv och barr, blandskog med stort alinslag, fuktskog där lövskog blandat eller ospecificerat dominerar, mosseskog där tall dominerar samt typen strandskog vid sjö där salixarter dominerar

Källa: Skogsstyrelsen

Mantal / Skattetal

Mantal/ skattetal 61/64.

Delförsäljning

Del av fastigheten är under lantmäteriförrättning. Vid köp av del av fastighet kan tillträde tidigast ske när förrättningen har vunnit laga kraft. Handläggningstider hos Lantmäteriet ligger ligger runt 9-10 månader (Källa: lantmateriet.se, kontrolldatum 2021-08-19).

Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Ludvig & Co har en interaktiv gårdskarta via google maps när du befinner dig i fält som du via din mobil eller padda hjälper dig att navigera dig .
Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse eller efter att lantmäteriförrättning har vunnit laga kraft.

Områdesbeskrivning

Stabby ligger mitt i naturen med närhet till diverse bekvämligheter och bra pendlingsavstånd till Älmsta och Norrtälje.

Älmsta är närmsta tätort och nås på ca 8 minuter med bil. Här finner du ICA-matbutik, apotek, vårdcentral, gym, restauranger mm. Vidare förfogar Älmsta över förskola, låg-, mellan och högstadieskola.
Norrtälje nås med bil på ca 25 minuter och är en stad finns allt du behöver. Närmsta gymnasium finns i Norrtälje.
Närmsta busshållplats ligger ynka 200 m från mangårdsbyggnaden som enkelt tar dig till Norrtälje och Älmsta.

Utöver skolor i Norrtälje och Älmsta finns det förskola i Söderby-Karl (9 minuter med bil söderut).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 591 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter