fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Offerdal

Försäljningssätt

Anbud senast fre 27 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
76,2 ha
Tomtområde
76,2 ha
Virkesförråd
2 395 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM RÖDÖBODARNA 1:2

Adress

Olden

Om fastigheten

För den skogs- jakt- och fiskeintresserade finns nu denna obebyggda och välarronderade skogsfastighet i Offerdal inte långt från byn Olden. Fastigheten består av ett skifte och har en total areal om 75,5 ha varav 57 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 400 m³sk vilka återfinns som skog i de yngre åldersklasserna. Det dominerande träslaget är gran som utgör 70 % av volymen.

Fastigheten ingår i Västsjöns viltvårdsområde och området håller god vilttillgång i en underbar vildmark. Den ingår dessutom i Rönnöfors-Oldens fiskevårdsområdesförening som är en välskött förening vilket gör att vattnen erbjuder ett bra fiske av både Öring och Sik.

Det här är fastigheten för dig som vill kombinera en god ekonomisk investering med dina intressen. Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning med en prisidé om 1 500 000 kr.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Inga byggnader finns på fastigheten.

Allmänt

Fastigheten Rödöbodarna 1:2 är belägen i Offerdals församling, Krokoms kommun, Jämtlands län.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av PF-Planer, Folke Lindblom i maj månad 2021.
Fastigheten är på totalt ca 57 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 2 395 m3sk. Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 70 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog, ca 40 % av arealen är under 20 år. Ungefär 4 %, (2,0 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 234 m3sk.

Skogsvård

Det finns enligt skogsbruksplanen inga lagstadgade åtgärder på fastigheten. Det finns däremot föreslagen röjning om 31 ha för att befrämja skogens framtida tillväxt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Rödöbodarna 1:2 ingår i Västsjöns viltvårdsområde som i sin tur ingår i Långandalens älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Rönnöfors-Oldens fiskevårdsområdesförening med trevligt fiskevatten som sträcker sig från utloppet av Övre Oldsjön till dammen vid Rönnöfors. Varje år sker utplantering av 1000 Öringar vardera i Rännögssjön och i Yttre Oldsjön samt 15 000 fiskyngel på sträckan vilket borgar för ett gott fiske av både Öring och Sik. Dessutom finns både Aborre och Gädda.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden. (Källa: SeSverige) Dock är en avdelning i skogsbruksplanen föreslagen som NO/NS-bestånd.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besiktiga och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation med mera samt intilliggande fastigheter och deras fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-08-27. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Rödöbodarna" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 27 aug

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter