fbpx

GZY YS3

Högstbjudande

11 000 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HEBY NORA-STALBO 1:15, 1:14 och 1:13

Adress

Stalbo 510 74044 Tärnsjö

Totalareal
107,3 ha
Övrigmark
2,5 ha
Skogsmark
67,9 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Inägomark
36,0 ha
Virkesförråd
9 573 m3sk
Boyta
240 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är en unik 2-plansbyggnad uppförd 1906. Byggnaden är grundlagd med krypargrund och 1/2 källardel, stomme av timmer med träfasad och plåttak. 3-glasfönster med spröjs.

Mangårdsbyggnaden har en vacker entré med en välkomnande veranda. Den inredda bostadsdelen omfattar 240 kvm med en biarea om 96 kvm enligt tax. uppgifter. Bostadsdelen är uppdelad i 2 plan med stora rymliga rum och generös takhöjd. Charmiga dubbeldörrar avgränsar rummen och många fina detaljer är bevarade såsom stuckaturer och schablonmålerier i taket samt kakelugnar. Golven präglas av vackra trägolv och klinkers till största del.

Nedervåningen består av en rymlig hallentré, kök, toalett, allrum, matsalsrum samt ett kontor/mindre sovrum. Köket har rymliga ytor och är utrustat med flera bekvämligheter.

Övervåningen inrymmer ett stort allrum och tre sovrum. Därifrån når man även bostadens balkong med utsikt i söderläge.

Från övre plan leder en stabil trappuppgång upp till en stor oinredd vind som är möjlig att inreda.
Badrummet på övre plan är rymligt och har dusch, wc och handfat.

Bostaden värms upp med en 40 kW värmepanna som är kombinerad med ved, flis och pellets. Enskilt vatten med en borrad (?) brunn och enskilt avlopp beståendes av en förintelsebrunn (?). Fiber är förberett, men ej inkopplat till fastigheten.

VÄRT ATT VETA:
• Samtliga kakelugnar har eldningsförbud

• Kulvert till värmepanna ca 80m.

Ekonomihuset

Äldre byggnad upprättad 1888 i anslutning till nuvarande bostadshus. Byggnaden är uppförd i timmerstomme med träfasad och tak av eternitpannor. Grunden består av en källardel. Inget vatten indraget, men en finns i nedre plan. Byggnadsmått om ca 16 x 9,5m enligt mätning på kartan.

Ladugård/loge/tork

Ladugård/loge i L-formation upprättad i stenblock/trästomme under ett tak av plåt. Byggnadsmått om ca 24 x 37m enligt mätning på karta. Area om 895 kvm enligt taxeringsuppgifter. Byggnaden är i bra skick.

Ladugårdsdelen har gjutet golv och användes tidigare som häststall. Det finns 4 hästboxar, men takhöjden är något lågt för storhäst.

Logedelen har stora inkörsportar mitt på byggnaden samt stora utrymme för förvaring. I denna del finns även ett perfekt utrymme för festlokal.

Verkstad/Pannrum

Ekonomibyggnad upprättad år 2004. Byggnaden är uppförd i träregelstomme på gjuten platta, fasad och tak av plåt. Byggnadsmått om ca 12,5 x 15m enligt mätning på karta. Area om 154 kvm enligt taxeringsuppgifter.

Byggnaden innehåller en del verkstad och en del pannrum där gårdens värmepanna är placerad. Generös takhöjd med stora inkörsportar samt gjutet golv invändigt. Byggnaden är isolerad och i mycket fint skick. Har el och vatten indraget.

Maskinhall

Maskinhall med öppna inkörsdelar på kortsidorna. Byggnaden är upprättad i träregelstomme och tak av plåt. Byggnadsmått om ca 11,5 x 12m enligt mätning på karta.

K-märkt byggnad på gårdscentrum

Äldre byggnad upprättad i timmer under ett tak av tegelpannor. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att särskild hänsyn till byggnadens karaktärsdrag måste göras när man vill göra ändringar. Byggnadsmått om ca 8 x 6m enligt mätning på karta.

Info om K-märkta byggnader i allmänhet:
Begreppet ”K-märkt” används allmänt för bebyggelse och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde, begreppet äger dock ingen juridisk innebörd. K-märkt är alltså ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse.
Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar.

Garage/uthus

Komplementbyggnad med en del garage och en del förvaring/uthus. Byggnaden är upprättad i träregelstomme med delvis träfasad och delvis putsad fasad under ett tak av plåt. Byggnadsmått om ca 6 x 13m enligt mätning på karta.

På taket har byggnaden solceller med en kapacitet om ca XXX kWh.

Jaktstuga

Charmig timmerstuga ute i skogen, mitt på stora hemskiftet.

Arealuppgifter

107,40 ha enligt skogsbruksplanen
107,62 ha enligt SeSverige (Metria.se)
104,97 ha enligt taxeringsuppgifter

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Stora Enso. Planen är upprättad 2024-01-01 där fältarbete är utfört 2019-04-04. Därefter är skogsbruksplanen ajourhållen enligt uppgifter från Stora Ensos virkesköpare och senast tillväxtberäknad så att tillväxt för 2023 finns med.

Enligt skogsbruksplan omfattas fastigheten av 67,9 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca ca 9 500m³sk. Medelbonitet på 6 m³sk per ha och medeltal om 141m³sk per ha.

Fastigheten är barrdominerad med en trädslagsblandning 55% tall, 23% gran och 21% björk och 1% löv.

Fastigheten har en relativt jämn åldersklassfördelning, men med tyngdpunkt på skog i gallringsfasen och skog mogen för föryngringsavverkning.

Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 39 % (26,5 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 29 % (19,8 ha).

Markförhållanden och bonitet är överlag goda, terrängen är till stor del lättframkomlig, dock delvis kuperad med inslag av berg/hällmark. Området omkring fastigheten karaktäriseras av omväxlande skogs- och åkermark. Inslag av hällar och våtmarker är vanligt i skogslandskapet.

Av den produktiva skogsmarksarealen är 69,8% (47,4 ha) frisk, 28,6% (19,4 ha) fuktig och 1,6% torr (1,1 ha).

På fastigheten är 3,4 ha av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO. Det motsvarar 5% av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns föreslagna åtgärder på fastigheten. Åtgärdsförslag finns angivet i skogsbruksplanen avdelningsvis enligt listan ”Avdelningsbeskrivning”, de sammanställs via utskrifterna ”Avverkning och tillväxt”, "Skogsvårdsåtgärder” och ”Åtgärdsöversikt".

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 207 ton kol totalt eller 2,25 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 10 230 ton vilket motsvarar 37 486 ton CO2e.

Skogens kolbalans

Den svenska skogen är viktig för att begränsa vår klimatpåverkan:
- Tar upp mer växthusgaser än vad som släpps ut
- Bidrar med förnyelsebara råvaror

Skogens nettoupptag av koldioxid kan öka genom åtgärder som ökar tillväxten eller minskar avverkningarna. Ungefär 40% av lagrat kol i skogen finns i trädbiomassan, resten finns i humuslagret och mineraljorden.

Inägomark

Enligt taxeringsuppgifter består fastigheten av:
25 ha åkermark, tillfredställande dränerad eller självdränerad med normal produktionsförmåga (avviker med mindre än 10 % normalt)
10 ha åkermark, tillfredställande dränerad eller självdränerad med mycket sämre produktionsförmåga (mer än 30% under normalt)

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 36 ha inägomark. 12 ha upptas av vilthägn och 23 ha åkermark är utarrenderat genom ett skriftligt 1-årsavtal. Nuvarande arrendeperiod löper till och med den 11 november 2024. Ny ägare uppdragas omförhandla för nytt avtal om så önskas.

Vilthägn för dovhjort

Ny ägare behöver själv ansöka om tillstånd. Om ny ägare ej vill ha dovdjur i hägnet måste stängslet tas ned inom 1 år från den dag då djuren är borta.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten tillhör Stalbo Lockarbo jaktvårdsförening som jagar på totalt XXX ha.
Fastigheten ingår i kronhjortsområde .....

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (källa: Riksankvarieämbetet).

Arrende/nyttjanderätter

Fastigheten delar sopkärl tillsammans med torpet på Nora-Stalbo 1:12. När ägarförhållanden ändras måste en ny ansökan göras till VafabMiljö.

Samfällighet

Nora-Stalbo 1:15 har andel i samfällighet Heby Nora-Stalbo S:1 med ändamål vägar. Fastighetens andelstal är outredda.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade naturvärden (källa: SeSverige, Metria.se).

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten berörs inte av någon detaljplan eller av någon planerad åtgärd/aktivitet i kommunens översiktsplan.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Östhammars kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och 7 100 kr för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 545 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter