fbpx

GKT 20J

Anmäl intresse

Om fastigheten

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Ocke Ångsåg- Område D Vålla

Totalareal
2 437,9 ha
Skogsmark
1 555,6 ha
Myr/kärr/mosse
586,0 ha
Inägomark
3,8 ha
Väg och kraftledning
8,1 ha
Övrigmark
284,0 ha
Vatten
0,4 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Ingående fastigheter

ÅRE SMEDJEVIKEN 1:6
ÅRE VASSNÄS 3:1
ÅRE VASSNÄS 3:2
ÅRE ÅRE-BERGE 3:7

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsregistret: 2462,9 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 2437,6 ha
Total areal enligt skogsbruksplan: 2437,3 ha landareal och 0,4 ha vatten

Det är noterbart att det finns en differens mellan arealuppgifterna från olika datakällor.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan är upprättad av Hundholmens Skog AB. Planen är ajourhållen av säljaren med utförda avverkningar och tillväxtberäkning till och med 2023. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 1556 ha med ett virkesförråd om ca 223 800 m³sk, och består av 84 % gran och 16 % löv. Medeltal 144 m³sk/ha och beräknad medelbonitet 4 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen är ojämn med en stor andel äldre skog. Ca 70 % av den produktiva skogsmarken utgörs av skog äldre än 110 år.

I planen är ca 520 ha föreslagen som NO- (naturvård orört) eller NS-bestånd (naturvård med skötsel). Det motsvarar ca 33 % av den produktiva skogsmarken.

Se vidare i skogsbilagan längre ner.

Naturvårdsgränsen går igenom området. Av den totala produktiva skogsmarken ligger ca 816 ha under naturvårdsgränsen och håller ca 125 900 m³sk av det totala virkesförrådet. Ovan naturvårdsgränsen ligger ca 740 ha med virkesförråd om 97 900 m³sk.

Skogsvård

På brukningsenheter med produktiv skogsmark upp till 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha
produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %- regeln).

På brukningsenheter som är större än 1 000 hektar produktiv skogsmark gäller utöver ovanstående begränsning att den areal som föryngringsavverkas under fem på varandra följande år sammanlagt inte får överstiga fem årsarealer.

Skogsbruk i fjällnära skogar regleras i Skogsvårdslagstiftningen. Skogsägare i fjällnära skog behöver ansöka om tillstånd för att avverka på områden ovan fjällskogsgränsen. Tillstånd behövs för all annan avverkning än sådan röjning och gallring som främjar skogens utveckling. Det finns ingen sexveckorsregel som vid ansökan i andra områden utan beslut skall fattas av Skogsstyrelsen och vinna laga kraft innan avverkning kan påbörjas. Den 1 september 2022 infördes en lagändring som syftar till att ge tydligare ersättningsregler vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt att tydliggöra att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område. Ersättningen som kan aktualiseras är så kallad intrångsersättning och motsvarar 125 procent av fastighetens marknadsvärdeminskning till följd av beslutet. Se mer om fjällnära skog i datarummet.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar inte för ytterligare markering av dessa.

Övriga marktyper

Myr/kärr/mosse: 585,3 ha
Inägomark: 3,8 ha
Väg och kraftledning: 8,3 ha
Fjäll och övrig mark: 284 ha

Naturvärden

Det finns fyra nyckelbiotoper och tre områden med höga naturvärden som berör värderingsobjektet.
Nyckelbiotop: N 5269-1994- barrskog, omfattar 19,8 ha.
Nyckelbiotop: N 7359-1996- övriga lövträd, omfattar 6,87 ha.
Nyckelbiotop: N 7361-1996- naturlig skogsbäck, omfattar 5,4 ha.
Nyckelbiotop: N 3828-1994- barrskog, omfattar 36,5 ha.
Nyckelbiotop: N 6851-1996- naturlig skogsbäck, omfattar 8,4 ha.
Höga naturvärden: N 8537-1996- Å eller bäckmiljö, omfattar 1,7 ha
Höga naturvärden: N 7360-1996- lövrik barrnaturskog, omfattar 7 ha.
Höga naturvärden: N 6536-1998- å eller bäckmiljö, totalt 26,2 ha varav endast en liten del ca 0,1 ha berör värderingsobjektet.

(Källa: Skogsstyrelsen, https://www.skogsstyrelsen.se/Skogens-parlor)

Forn- och kulturlämningar

Fornlämning: L1947:8017- Fångstgropssystem. RAÄ-nummer: Kall 124:1.
Möjlig fornlämning: L1947:8258- Fäbod. RAÄ-nummer: Kall 191:1.
Möjlig fornlämning: L1947:8751- Fäbod. RAÄ-nummer: Kall 209:1.
Möjlig fornlämning: L1947:8138- Fångstgrop. RAÄ-nummer: Kall 200:1.

Ingen antikvarisk bedömning: L1947:8821- Fäbod. RAÄ-nummer: Kall 217:1.

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Byggnader

På fastigheten finns gård belägen med utsikt över Kallsjön. På gården står en 1,5-plansstuga med enkel standard. Här finns el indraget och sommarvatten.
På gården finns även en mindre timrad gäststuga med enkel standard utan el och vatten, timrad förrådsstuga. ett härbre samt en större förrådsbyggnad/skotergarage. Hundgård med plats för två hundar.

Arrende/nyttjanderätter

Enligt uppgift från fastighetsägaren finns tre bostadsarrendeavtal gällande byggnad som totalt genererar en årlig intäkt om 12 161 kr (2022).

Det finns även en nyttjanderätt för jakt upplåten med jakträttsavtal.

Rättigheter och belastningar

Smedjeviken 1:6 berörs av nedanstående belastningar:
Ledningsrätt, akt: 2321‐2017/30.1, avseende ledning
Ledningsrätt, akt: 2321‐2017/8.1, avseende ledning
Avtalsservitut 23‐IM1‐48/197.1,, avseende elledning
Ledningsrätt, akt: 2321‐08/31.1, avseende ledning
Avtalsservitut, akt: 23‐IM1‐48/399.1, avseende elledning
Avtalsnyttjanderätt AVVERKNINGSRÄTT, akt:10/555

Vassnäs 3:1 berörs av nedanstående belastningar:
Avtalsservitut, akt: D202200198957:1.1, avseende elledning och transformatorstation
Ledningsrätt, akt: 2321‐2017/8.1,avseende ledning (berör även Vassnäs 3:2)
Ledningsrätt, akt: 2321‐08/31.1,avseende ledning (berör även Vassnäs 3:2)
Avtalsservitut 2321IM‐10/13520.1, avseende ledning

Bolagsaffär

Detta är område D. Vålla av sju delområden. För att se en sammanställning av helheten, se ”9 045 ha bolagsskog i Åre kommun, Jämtland"

Då fastigheterna ägs av juridisk person finns här en sällsynt möjlighet att förvärva skogsmark i bolagsform i Jämtland.

Företrädesvis kommer överlåtelsen ske av aktier i bolag som äger marken eller ingått bindande avtal om att förvärva marken.

Det är dock inte uteslutet att säljaren kan överväga en direktförsäljning av marken genom köpekontrakt enligt jordabalken under rätt förutsättningar.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.

I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om skogsbruksplaner, utdrag från fastighetsregistret, virkesflödesberäkningar, avtal, servitut, bolagshandlingar etcetera.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Vindkraft

Det finns idag inte några vindkraftverk eller pågående projektering av vindkraft på fastigheten. I ett tillägg till Åre kommuns Översiktsplan har möjligheten för vindkraft utretts i en vindkraftsplan. Enligt plankartan omfattas större delen av de fjällnära trakterna i Åre kommun av värdefulla naturlandskap där vindkraftparker bedöms riskera att skada rennäring, turismen och naturvården varför stora vindkraftverk inte har ansetts lämpliga. Fastigheten ingår inte i ett område med möjlig potential för vindkraft enligt det nya tillägget till vindkraftsplanen och möjligheterna för vindkraftsetablering får därför anses som låga.

Jakt

Jakten på fastigheten bedrivs som enskild jakt på hela området. Jakträtten på en del av området är upplåtet jakträttsavtal, genererar en årlig intäkt om 13 000 kr.

Fiske

Fastigheten ligger inom Huså Smedjevikens FVOF som förvaltar en betydande del av den stora fjällsjön Kallsjön samt ett flertal tjärnar på södra sidan om Kallsjön. Inom fiskevårdsområdet ingår även ett antal tjärnar på södra sidan av Kallsjön såsom Daltjärnen, Gruvdammarna, Gråvalstjärnen, Övre-Lilltjärn, Nedre-Lilltjärnen, Sandkläpptjärnen och Stortjärnen. I dessa tjärnar finns det fin öring och röding.

Fiskekort kan köpas genom
https://www.ifiske.se/

En fullständig utredning gällande fiskerätt är ej genomförd. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande fisket för det fall det är av betydelse för köparen.

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Området har andel i Huså-Sundet vägsamfällighet (Åre Digernäset GA:1, andel 20 % delas med flera av säljarens fastigheter).

Fastigheten har även andel i fiskesamfälligheterna ÅRE‐BERGE FS:4, ÅRE‐BERGE FS:6, ÅRE-BERGE FS:7, ÅRE‐BERGE FS:8 och ÅRE‐BERGE FS:5.
Utöver fiskesamfälligheter ingår andelar i samfälligheter enligt nedan.
ÅRE‐BERGE S:20 (1,13960 Procent)
ENGLAND S:7 (1,357 Procent)
ÅRE‐BERGE S:11 (1,357 Procent)
ÅRE‐BERGE S:12 (1,357 Procent)
ENGLAND S:4 (1/39 Mantal)
ENGLAND S:5 (1/39 Mantal)
BRÄCKE S:1 (1,13960 Procent)
ÅRE BRÄCKE S:2 (1/39 Mantal)
ÅRE‐BERGE S:9 (1/39 Mantal)

Certifiering, naturvårdsgräns och gränsen för fjällnära skog

Ny ägare är inte bunden av säljarens certifiering. För att uppnå kraven för PEFC-certifiering krävs att 5 % av arealen avsätts i målklass NS och/eller NO. För att uppnå kraven i FSC nya standard krävs förutom de 5% i NS och NO ytterligare 5% i anpassad skötsel, oftast används då målklassningen PF.

I datarummet presenteras skogsbruksplanuppgifter där materialet är indelat i sammanställningar ovanför och under naturvårdsgränsen. Indelningen är ett led i certifieringskraven för FSC. Enligt certifieringsstandarden begränsas skogsbruket i området ovan naturvårdsgränsen varför kravet på 5% undantagen areal för miljöhänsyn och 5 % lövdominerad skog inte behöver uppfyllas på skogsmarken ovanför naturvårdsgränsen Avsättningar inom detta område räknas inte heller in i arealberäkningen utifrån kraven. Alla avsättningar under naturvårdsgränsen ingår i arealberäkningen. Merparten av skogsmarken som ligger ovanför naturvårdsgränsen ligger också ovanför gränsen för fjällnära skogar.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från lån och inteckningar.

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med ett större antal fastigheter varför inget eget taxeringsvärde kan redovisas för försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Då huvudinriktningen på försäljningen är att spekulant lägger bud på bolagets samtliga aktier behövs inget förvärvstillstånd för köparen av bolaget. Säljaren ombesörjer att förvärvstillstånd finns för bolagen.

Det är endast i den situation att juridisk eller fysisk person väljer att förvärva fastigheterna som det blir aktuellt för köparen att söka förvärvstillstånd. Då fastigheten ligger i glesbygdsområde, enligt jordförvärvslagen, krävs alltid förvärvstillstånd för juridisk person. För fysisk person krävs förvärvstillstånd bara i de fall köparen inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. I förekommande fall hjälper mäklaren till med ansökan om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. I glesbygdsområden tar länsstyrelsen ut en avgift för ansökan på 4 600 kr, detta gäller både för juridisk och fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett långtgående ansvar att undersöka fastigheterna och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av objektbeskrivningen rörande fastigheternas egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Samtliga uppgifter som hänför sig till fastigheterna i försäljningsobjektet har hämtats från publika arkiv, statliga myndigheter eller lämnats av säljaren. Fastighetsmäklaren tar därför inte ansvar för dessa uppgifter vare sig i förhållande till säljaren eller köparen.

Köparen uppmanas därför att noga undersöka fastigheterna oavsett om fastigheten säljs förpackad i en juridisk person eller säljs självständigt.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur och eventuellt pågående jakt eller liknande.

Budgivning

Det är fritt för budgivaren att ge bud på hela innehavet, ett enskilt område eller flera områden. Om budgivaren exempelvis är intresserad av tre områden, kan budgivaren lägga ett bud per område. Om budgivaren bara är intresserad under förutsättning att samtliga tre områden får förvärvas ska bara ett bud läggas gemensamt för områdena.

Vissa områdena kommer att vara föremål för fastighetsbildning. Beroende på vilket/vilka budalternativ som kommer avseende förvärv av marken kommer det att bildas ett eller flera nya bolag till vilket/vilka marken överlåts. Åtgärderna som krävs för att tillskapa försäljningsstrukturen ombesörjs och bekostas av säljaren och kommer att påbörjas när det finns en slutlig köpare. Ingåendet av aktieöverlåtelseavtal sker när bolaget/bolagen ingått bindande avtal om att förvärva marken. I samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal ska köparen erlägga en handpenning. Om förvärvet är beroende av fastighetsbildning kommer avtalet att innehålla en återbetalningsklausul för handpenningen i händelse av att fastighetsbildning inte går att genomföra. I dessa fall kommer
inte heller tillträde och slutbetalning att ske förrän fastighetsbildningen har vunnit laga kraft.

När budgivare lägger bud ska budgivaren ha gjort tillräcklig besiktning av marken och tagit del av informationen i datarummet, vilket är en förutsättning för det lagda budet. För budet gäller också att ingen ytterligare granskning, verifiering eller liknande ska genomföras efter lagt bud. Inga ändringar av lagt bud på grund av senare inventerade brister i virkesförråd, miljövärden eller liknande kommer att accepteras.

Budgivarens bud på aktierna sker enligt de villkor som anges i aktieköpsavtalet (bud motsvaras av fastighetens värde). Aktieöverlåtelseavtal kommer att finnas tillgängligt i datarummet i god tid innan bud ska lämnas. Budet förutsätter att budgivaren accepterar villkoren i avtalet. Mindre förändringar i avtalet av praktisk karaktär kan accepteras men ska tydligt framgå tillsammans med lämnat bud.

Ett bud på aktier i bolag kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte vara bundna av bud eller accept förrän slutligt avtal undertecknats av båda parter.

Bud ska vara skriftligt och vara mäklaren tillhanda senast den 17 januari 2024. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Jan Bertholdsson, på e-post: jan.bertholdsson@ludvigfast.se. Använd gärna bifogad budblankett.

Om budgivare endast är intresserad av att förvärva mark genom köpekontrakt enligt jordabalken, ta kontakt med fastighetsmäklaren för mer information, Jan Bertholdsson, jan.bertholdsson@ludvigfast.se, 070 -676 58 85.

Frågor

Företrädesvis ställs frågor till mäklarna
Mikael Sillerström, 063-157 122, mikael.sillerstrom@ludvigfast.se
Jan Bertholdsson, 070-676 58 85, jan.bertholdsson@ludvigfast.se
Erika Hellstrand, 023- 939 48, erika.hellstrand@ludvigfast.se

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss