fbpx

Lantbruk

Fjällnära skogsfastighet i Enafors, Åre Kommun

Högsta bud

3 500 000 kr

Högstbjudande: 2 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,4 ha
Tomtområde
41,4 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÅRE HANDÖL 1:14

Om fastigheten

Granskogsdominerat skogsskifte beläget ca 40 km väster om Åre. Fastigheten ligger i en populär region för rekreation och fritidssysselsättning. Jakt sker på den egna fastigheten samt har del i samfälld jakt och fiske i mycket attraktiva områden.
Fastigheten består av ett skifte med en totalareal om 41 ha varav 30 ha produktiv skogsmark med en bedömd bonitet om 3,5m³sk/ha och skogsvolymen uppgår till drygt 3 900 m³sk.
Fastigheten försäljs genom öppen budgivning med ett utgångspris om 2.000.000 kr

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Information i denna fastighetsöversikt bygger på Skogsstyrelsens Skogliga grunddata (laserdata) i kombination med en fastighetskarta. Då detta är en laserscanning så är uppgifterna ej lika tillförlitliga som om en traditionell skogsbruksplan upprättats. Området lasercannades år 2016 och tolkades av Skogsstyrelsens skogliga grunddata. Ingen uppskrivning har gjorts för tillväxt fram till 2021 i fastighetsöversikten.
Enligt skogsrapporten har fastigheten ett totalt virkesförråd om ca 3 704 m3sk. Vidare visar laserscanningen att det dominerande träslaget är gran med ca 77% därefter löv 20% och tall 3%. Boniteten är i skanningen uppskattad till 3,5 m3sk/ha/år vilket bör kontrolleras av en intressent.

Skogsvård

Enligt den laserskannade skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens fortsatta utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår inte i något jaktområde eller viltvårdsområde. Fastigheten har däremot del i Handöls Samfällighetsförening vilken äger del i Handöls Skifteslag Samfällighet. Samfälligheten har del i jakt på Snasen vilken delas av 30-talet delägare. En ägare blir tilldelad visst antal jaktmannadagar per år av föreningen. Mer om detta finns att läsa på hssf.se

Fiske

Fastigheten har del i Handöls Skifteslags Samfällighetsförening med 30-talet delägare vilken äger 1,388 % i det samfällda fisket. Antal nätfiskenätter regleras av styrelsen men fiske med handredskap är obegränsat för en ägare. Fiske som ingår är Södra Rensjön, den samfällda delen av Handölan, del av Ånnsjön samt del av Enan. Mer om detta finns att läsa på hssf.se

Båthus Rensjön

Ett enklare båthus med två sängar plus extra säng och kamin finns uppfört vid Rensjön. Denna står på samfälld mark och en årsavgift om ca 200 kr/år betalas till Hssf. I stugan finns lös egendom i form av möbler mm samt en båt vilka kan medfölja i försäljningen.

Exploatering

Frågor gällande möjlighet att bebygga fastigheten och övrig exploatering besvaras av Åre Kommun, tfn 0647-16100.
Närliggande grannfastighet har detaljplan.

Grustag

På fastigheten finns ett grustag (naturgrus) som idag inte har något täkt tillstånd.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden. (Källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre Kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation med mera samt intilliggande fastigheter och deras fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning med ett utgångspris om 2 000 000 kr. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 700 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter