Personuppgiftsbiträdesavtal

Läs mer om Ludvig & Co’s allmänna villkor

Parter

 1. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har ingåtts mellan Ludvig & Co AB, 559136–6140, Warfvinges väg 32, 112 51 Stockholm (nedan ”Ludvig & Co” och ”Personuppgiftsbiträdet”) och dig som kund i Ludvig & Co AB (nedan ”Kunden” och ”Personuppgiftsansvarig”).
 2. Begrepp och definitioner
  Begrepp i detta avtal ska ha följande innebörd:Personuppgifter, behandling, personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde samt personuppgiftsincident ska alla ha samma betydelse som i dataskyddsförordningen (EU 2016/679).Tillämplig Dataskyddslag avser dataskyddsförordningen (EU 2016/679) med tillhörande genomförandeförfattningar, så som de kan komma att förändras över tid.
 3. Syfte
  Detta personuppgiftsbiträdesavtal kompletterar Ludvig & Co’s allmänna villkor. Syftet med detta avtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifterna för Personuppgiftsansvariges räkning sker i enlighet med Tillämplig Dataskyddslag samt i övrigt med vad som överenskommits i detta avtal.
 4. Instruktioner
  Personuppgiftsbiträdet ska endast behandla personuppgifter för de ändamål som har anvisats av Personuppgiftsansvarig och inte för något annat ändamål än vad som är nödvändigt för fullgörande av Ludvig & Co’s uppdrag gentemot Kunden.
 5. Konfidentialitet
  Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet alternativt omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast lämna ut personuppgifterna till de inom sin egen organisation som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
 6. Säkerhet
  Personuppgiftsbiträdet ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter på en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken och i övrigt med beaktande av bestämmelserna i artikel 32 i dataskyddsförordningen (EU 2016/679).Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera Personuppgiftsansvarig vid upptäckt av eller misstanke om obehörig åtkomst av personuppgifterna.Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål, på Personuppgiftsansvariges begäran, tillhandahålla Personuppgiftsansvarig den information som Personuppgiftsansvarig behöver för att kunna utöva sin insyn.
 7. Underbiträden
  Personuppgiftsansvarige ger genom detta avtal en generell rätt för Personuppgiftsbiträdet att i sin tur anlita ett personuppgiftsbiträde (nedan ”Underbiträde”) för behandling av personuppgifter i enlighet med detta avtal. Personuppgiftsbiträdet ska informera Personuppgiftsansvarige om tillsättande eller byte av Underbiträde. Personuppgiftsansvarige har då rätt att invända mot ett sådan förestående förändring.Personuppgiftsbiträdet ska i avtal säkerställa att anlitat Underbiträde helt och med fullt ansvar gentemot Personuppgiftsansvarige respekterar och åtföljer alla åtaganden och villkor som följer av detta avtal mellan parterna och ytterst Personuppgiftsansvariges skyldigheter gentemot de registrerade

  Underbiträden i tredje land

  Personuppgiftsansvarig ger enligt detta avtal Personuppgiftsbiträdet rätt att anlita Underbiträden utanför EU/EES (så kallat tredje land) och att överföra personuppgifter utanför EU/EES, under förutsättning att Personuppgiftsbiträdet vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Det innebär att Personuppgiftsbiträdet, utöver de åtgärder som krävs för övriga Underbiträden, också t.ex. ingår avtal med Underbiträden i tredje land som innehåller EU kommissionens standardavtalsklausuler. De Underbiträden i tredjeland som Personuppgiftsbiträdet för närvarande anlitar är:

  – Coincept Accounting Solutions Private Limitied (Indien)
  – Castleton Limited (Indien)Personuppgiftsbiträdet ska informera Personuppgiftsansvarige om tillsättande eller byte av Underbiträde i tredjeland. Personuppgiftsansvarige har då rätt att invända mot ett sådan förestående förändring.

 8. Personuppgiftsbiträdets åtaganden
  Personuppgiftsbiträdet åtar sig att fullt ut bistå Personuppgiftsansvarige i dennes skyldighet att garantera de registrerades rättigheter.Personuppgiftsbiträdet åtar sig att fullt ut bistå Personuppgiftsansvarige i dennes skyldighet att agera för att behandling sker på ett sätt som garanterar adekvat säkerhet för personuppgifter, hantering vid personuppgiftsincidenter och dataskydd.Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifterna eller annan information om personuppgiftsbehandlingen till tredje man, utöver vad som ovan stadgats om Underbiträde, eller efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke. Vad som sägs i detta stycke gäller dock inte när sådant utlämnande krävs enligt lag.
 9. Rättelse och radering av personuppgifter
  Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål rätta alternativt radera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter efter instruktioner från Personuppgiftsansvarig.
 10. Överlåtelse
  Detta avtal får inte överlåtas utan den andra partens föregående godkännande.
 11. Kostnader
  Vardera parten står för de kostnader som kan uppstå i samband med efterlevande av åtaganden som följer av detta personuppgiftsbiträdesavtal, så som sammanställande och utlämnande av uppgifter, rättelse och radering.
 12. Avtalstid och upphörande
  Detta avtal gäller från dagen för dess ingående till dess Ludvig & Co’s uppdrag för Kunden upphör. Avtalet kan dock sägas upp av endera parten och upphör att gälla en månad efter att uppsägningen skriftligen eller per e-post meddelats den andre parten.Vid detta avtals upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, radera personuppgifterna såvida inte annat särskilt överenskommits.
 13. Tvister och tillämplig lag
  Svensk rätt ska vara tillämplig på detta avtal. Tvister i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.
 14. Övrigt
  Detta avtal utgör bilaga till Ludvig & Co’s allmänna villkor. Vid händelse av motstridiga uppgifter har detta avtal företräde.Personuppgiftsbiträdet förbehåller sig rätten att ändra detta personuppgiftsbiträdesavtal. Är ändringen är av sådan karaktär att Personuppgiftsansvarig har rätt att göra invändningar kommer Personuppgiftsansvarig att erhålla information därom.