Skogsfastighet

Virkesrikt skogsskifte 12 ha Gränum

Högstbjudande

1 325 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 6 okt, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,8 ha
Tomtområde
11,8 ha
Virkesförråd
3 146 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OLOFSTRÖM GRÄNUM 12:16

Om fastigheten

Virkesrik skogsfastighet på 12 ha strax norr om Gränums samhälle med bra skogsbilväg och god bonitet. Virkesförrådet uppgår totalt till ca 3 146 m³sk och utgörs delvis av tillväxande ungskog och äldre barr och lövskog, väl passande som första fastighet eller för den självverksamme skogsintresserade.
Jakträtt.

Pris 1 325 000 kr eller bud senast 2020-10-06

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juli 2020 av Carl-Fredrik Kämstad. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 11,3 ha med ett virkesförråd om 3 146 m³sk. Skogsmarken utgörs både av äldre tillväxande avverkningsmogen barr och ädellövskog samt av yngre tillväxande planteringar. Bestånden är delvis välslutna och markerna har en sluttande terräng med rörligt markvatten och en bonitet på 8,1 m³sk/ha/år. Inom fastigheten finns en bra skogsbilväg vilken ger korta drivningsförhållande fram till bilväg.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon

Inägomark

Inägomarken utgör av mindre åkerlyckor och uppgår till en areal av 0,8 ha.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten från och med 2021-06-30.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Naturvärden

Inom fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad samt ett naturvärdesobjekt.
Se mer på bifogad karta med röd och gul markering.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns spår av torpruiner/husgrunder, textilindustri samt tjärdal.
Källa: SeSverige.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter