fbpx

Skogsfastighet

Virkesrika skogsskiften med god tillväxt

Utgångspris

5 230 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 15 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
80,1 ha
Skogsmark
76,4 ha
Impediment
0,3 ha
Övrigmark
3,4 ha
Virkesförråd
13 192 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Bollnäs Arbrå Prästbord 1:17, Bollnäs Arbrå Kyrkby 30:6

Adress

Bollnäs Arbrå Prästbord 1:17, Bollnäs Arbrå Kyrkby 30:6 82160 Bollnäs

Om fastigheten

Lättillgängliga och virkesrika skogsskiften med god tillväxt och bra arrondering beläget i Arbrå norr om Bollnäs. Försäljningsobjektet som består av två fastigheter med en total areal om 80,1 ha, varav 76,4 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 13 200 m³sk, medelvolymen per hektar är 172 m³sk med en medelbonitet av 6,9 m³sk. Jakt i Arbrå Västra viltvårdsområde. Försäljningen vänder sig ENDAST till fysiska personer.

Bilder

Fakta

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar två skogsfastigheter belägna i Arbrå ca 2 mil norr om Bollnäs. Ca 76,4 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 13 200 m³sk fördelat på fyra markområden, två områden per fastighet.

Försäljningen vänder sig ENDAST till fysiska personer.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan uppgår till totalt 80,1 hektar. Enligt fastighetsregistret har Bollnäs Arbrå Kyrkby 30:6 en areal om 0,3615 ha och Bollnäs Arbrå Prästbord 1:17 en areal om 79,2635 ha, vilket motsvarar en total areal om 79,625 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Taxeringsvärden

Bollnäs Arbrå Kyrkby 30:6 är taxerad som typkod 199 lantbruksenhet med värde <1000 Kr, och saknar taxeringsvärde. Bollnäs Arbrå Prästbord 1:17 har preliminärt typkod 110 (mark som är eller har varit statsägd ) och saknar för närvarande eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga inteckningar finns för närvarande registrerade på fastigheterna.

Skogsuppgifter

Till fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2021 av Svenska kyrkan.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 76,4 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 13 200 m³sk. . Medelvolymen per hektar är 172 m³sk/ha och medelboniteten uppgår till 6,9 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 762 m³sk/år (10 m³sk/ha/år). Av nuvarande virkesförråd utgör 32,1% tall, 46,3% gran och 215% löv. Åldersfördelningen på fastigheterna har sin tyngdpunkt på yngre gallringsskogar.

Under 2021 har upplåtits en avverkningsrätt om ca 8 m³sk som berör avdelning 3120, avverkning av träd i kraftledningsgata "farliga träd". Likviden tillfaller säljaren.

Se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten på fastigheterna är upplåten genom jakträttsavtal till och med 2022-06-30. Fastigheterna ingår i Arbrå Västra VVO med en areal om 14 300 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheterna (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden. (Källa: Skogstyrelsen).

Gemensamhetsanläggningar

Fastigheten Arbrå Prästbord 1:17 har del i Bollnäs Vallsta GA:2 med ändamål "vägar".

Samfällighet

Fastigheten Arbrå Kyrkby 30:6 har del i följande samfälligheter:
Bollnäs Arbrå Kyrkby S:17 (ändamål: väg till linsänke och myrtag)
Bollnäs Arbrå Kyrkby S:18 (ändamål: lintorkningsplats)
Bollnäs Arbrå Kyrkby S:19 (ändamål: linsänkestjärn)

Rättigheter

Bollnäs Arbrå Kyrkby 30:6
Officialservitut, väg. Akt: 2183-98/72.5 (Förmån)
Ledningsrätt, starkström . Akt: 2183-98/28.1 (Last)

Bollnäs Arbrå Prästbord 1:17
Ledningsrätt, starkström. Akt: 21­96:613. (Last)

Arrende/nyttjanderätter

Bollnäs Arbrå Kyrkby 30:6
Nyttjanderättsavtal avseende fiberledning.
Nyttjanderättsavtal avseende jakträtt med avtalstid t o m 2022-06-30.

Bollnäs Arbrå Prästbord 1:17
Nyttjanderättsavtal avseende skoterled med innevarande avtalsperiod t o m 2022-11-30.
Nyttjanderättsavtal avseende jakträtt med avtalstid t o m 2022-06-30.

Visning

Ingen visning av fastigheterna kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheterna på egen hand eller genom konsult och därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tis 15 jun

Utgångspris: 5 230 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter