Skogsfastighet

Virkesrika skogsskiften med god tillväxt

Utgångspris

5 750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 6 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
125,3 ha
Skogsmark
106,0 ha
Myr/kärr/mosse
17,9 ha
Inägomark
0,4 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Virkesförråd
16 939 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Områden av BOLLNÄS HERTSJÖ 11:20

Om fastigheten

Lättillgängliga och virkesrika skogsskiften med god tillväxt och bra arrondering beläget vid sjön Stor-Flugen söder om Bollnäs i Bollnäs kommun.

Försäljningsobjektet har en totalt areal 110 ha, varav 106 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 17 000 m³sk, medelvolymen per hektar är 159 m³sk med en medelbonitet på 6,1 m³sk.

Jakt i Bollnäs Södra viltvårdsområde.

Försäljningen gäller områden av fastighet. Markområden kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till en av köparen ägd lantbruksfastighet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar två skogsskiften av fastigheten Bollnäs Hertsjö 11:20 belägna vid sjön Stor-Flugen söder om Bollnäs.

Områdena har en total areal på 110,4 hektar, varav ca 106,4 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 17 000 m³sk. Jakt i Bollnäs Södra viltvårdsområde.

Areal

Arealen för försäljningsobjektet enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 110,4 hektar.

Vägar

Försäljningsobjektet har del i vägar. Bollnäs Herte GA:7 som förvaltas av Rensbergets vägsamfällighet.

Taxeringsvärde

Försäljningen gäller område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Försäljningsobjektet överlåtes fri från penninginteckningar.

Skogsuppgifter

Till försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2016 av Anders Svensson, Holmen Skog. Planen är tillväxtberäknad och uppdaterad i fält, med utförda åtgärder till och med augusti 2020 av Nils Persson och Jennie Olsson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 106,3 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 16 939 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 200 m³sk. Medelvolymen per hektar är 159 m³sk och medelboniteten uppgår till 6,1 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 773 m³sk/år (7,3 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 62 % tall, 22 % gran och 16 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på växande gallringsskog.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att försäljningsobjektet, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Bollnäs södra viltvårdsområde som bedriver jakt på ca 7 300 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns tre registrerade kulturlämningar på områdena som berör försäljningsobjektet. Kolbottnar belägna i avdelningarna 115 och 116 samt ett område med skogsbrukslämningar i avdelning 125 i skogsbruksplanen (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på områdena som utgör försäljningsobjektet (Källa: Skogsstyrelsen).

Timmerstuga

På försäljningsobjektet finns en mindre timmerstuga med plåttak och värmeanordning. Stugan är belägen mot Stor-Flugen med god tillgänglighet från väg.

Huruvida fastighetsbildning genom avstyckning kring stuga är möjlig har inte undersökts närmare. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet omfattar område av fastighet. Markområdena kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till en av köparen tidigare ägd lantbruksfastighet. Säljaren har lämnat in en ansökan om fastighetsbildning som köparen har möjlighet att nyttja. Kostnaden för förrättningen fördelas enligt följande: Vid avstyckning betalar säljaren fastighetsbildningskostnaden. Vid fastighetsreglering betalar köparen fastighetsbildningskostnaden. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga skogsskiftena på egen hand eller genom konsult därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridiskt person.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter