fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsgård med god arrondering

Utgångspris

8 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 26 apr

Visning

  • tor 15 apr

    Kontakta ansvarig mäklare för tidsbokning. Skog och mark går bra att fritt besöka på egen hand under sedvanlig hänsyn.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på objektet på vår hemsida; www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
67,7 ha
Skogsmark
57,8 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Åkermark
4,4 ha
Betesmark
2,0 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
0,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
14 953 m3sk
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VIMMERBY SJÖSBO 1:6 och 2:3

Adress

Sjösbo 165 59892 Vimmerby

Om fastigheten

Sjösbo ligger i Rumskulla församling i Vimmerby kommun. Fastigheterna omfattar 68 ha och huvuddelen av marken ligger väl samlad i anslutning till gårdscentrum. 58 ha är skogsmark och 6 ha är inägomark. Äldre byggnader som ligger trevligt, högt vid sluttning i västerläge, och öppet med gårdens åker- och hagmark samlad omkring gårdscentrat. Virkesförrådet är hela 15 000 m³sk och en stor andel är slutavverkningsmogen skog. Drivningsförhållandena är goda och vägnätet är väl utbyggt. Jakten står fri för köparen, i området finns främst älg, rådjur, vildsvin och hare.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Uppfört 1917 på sockel av sten som utgör torpargrund. Timrad stomme med fasad av träpanel. Taxeringen anger 87 m² boarea och 20 m² biarea, detta är äldre och osäkra uppgifter. Kopplade 2-glas fönster. Murad skorsten. På den stora öppna tomten finns flera fruktträd och en grävd vattenbrunn med handpump. Till huset finns äldre/enklare avloppsanläggning med ett inskrivet föreläggande om åtgärd av avloppslösning vid ändrade boendeförhållanden.

Entréplan:
Veranda: Trägolv, bröstpanel och englasfönster.
Farstukvist/entré: panel av äldre karaktär och trägolv, handfat i anslutning till entré.
Hall: Träpanel på vägg och trägolv med plastmatta.
Kök: Plastmatta på trägolv, panelskivor på vägg. Elspis och vedspis av äldre modell. Diskho finns i köket men bostaden saknar indraget vatten.
Vardagsrum: Trägolv och tapetserade väggar, kamin.
Panel i trappa till övervåning.

Övervåning:
Hall, tapetserade väggar.
Sovrum 1. Trägolv, tapeter på vägg och rörspis, vackra trädörrar.
Sovrum 2. Trägolv, vackra trädörrar.
Kattvindar/garderober.

Jordkällare

Välbevarad jordkällare med nyare plankgolv, saltkrokar.

Ladugård

Stomme av trä, plåttak. Timrad stalldel. Trägolv i logdelen. Stalldelen har äldre inredning, träbås, gjutet golv och foderbord.

Svinhus

Stomme av trä, plåttak. Används till förvaring.

Magasin

Timrad stomme, plåttak. Sädesfack på loftet.

Smedjan

Timrad byggnad med plåttak.

Såghus

Såghus med äldre klingsåg, öppna sidor och plåttak.

Farfarsstugan

Gjutet golv och stomme av trä, plåttak. Kamin av äldre modell. Vindsutrymme till förvaring.

Förrådsbyggnad

Stomme av trä på stensockel, plåttak.

Garage

Med plats för en bil. Stomme av trä, betonggolv. Plåttak.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i okt 2020 av Erik Andersson, JR Skog, i uppdrag av Holmen skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 58 ha med ett virkesförråd om totalt ca 15 000 m³sk varav ca 12 750 m³sk är S1- och S2 skog. Av virkesförrådet bedöms 45 % vara tall, 52 % gran och 3 % löv, i huvudsak björk. Medelboniteten bedömdes till 8 m³sk per ha. Tillväxten år 2021 beräknas till ca 380 m³sk. Åldersklasserna 15, 95, 105 och 115 år dominerar. För fler skogliga data se bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. På skogskartan har planläggaren som en extra service markerat de områden med barkborreangrepp som han fann vid inventeringen, markerade med tecknen för fjällbarrskog, liknande små granar. Komplett skogsbruksplan finns att erhålla från mäklaren.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten via 1-årigt avtal, uppsagt per sista maj i år. Köparen kan därmed överta jakten redan från den 1 juni i år. I området finns framförallt vildsvin, rådjur och älg.

Fiske

Oklart, ej utrett. Troligen fiskerätt i den angränsande Lillån.

Naturvärden

Avdelning nr 4 är klassad som nyckelbiotop. Äldre granskog. Benämns gransumpskog. Avdelningarna 6-8 är delvis klassade som kärrskog med naturvärdesklass "preliminär klass 2". Källa: Skogsstyrelsen

Forn- och kulturlämningar

Registrerat finns det lämningar efter torpet Nystorp vid ängen i nordöstra hörnet av fastigheten Sjösbo 1:6. Sentida torpställe, bestående av spridda grundstenar, källargrund, stenmurar, röjningsrösen och röjda ytor. Beväxt med körsbärs och äppelträd. Nära Lillån i avd nr 1 finns lämningar efter kolningsanläggning/kolbotten. Källa: Fornsök.

Arrende/nyttjanderätter

Inägomarken är inte utarrenderad utan står fri för köparen.

Inägomark

Enligt ansökan för EU-stöd 2020 fanns det 1,9 ha bete på betesmark och 4,1 ha slåtter- och betesvall på åker. Totalt 6 ha.

Stödrätter

Stödrätter för 6,06 ha innehas av säljaren.

Vägar

Fastigheten har del i Sjöforsvägen vägsamfällighet samt i Idhult-Tyresbo vägsamfällighet.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Vimmerby kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson och 7100 kr för juridisk person.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Kontakta mäklaren för anmälan och tidsbokning.

På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Sjösbo är högt beläget, ca 210 meter över havet. Några kilometer bort ligger Grönsved med Kalmar läns högsta punkt, 291 m.ö.h.

Rumskulla är den västligaste delen av Vimmerby kommun och präglas av en storslagen natur. Här finns den tusenåriga Rumskullaeken liksom Norra Kvills Nationalpark med sin gammelskog.

Redan år 1185 byggdes en liten träkyrka liknande den i Pelarne men den ersattes 1836 av den nuvarande stenkyrkan. Rumskulla samhälle breder idag ut sig öster om kyrkan och mitt i byn finns även det gamla Sockenmagasinet från 1856. På höjden väster om kyrkan ligger den ursprungliga radbyn , Skattegården, och inte långt därifrån ligger den idag största turistattraktionen Katthult. Strax norr om byn Grönsved finns Kalmar läns högsta punkt 291 meter över havet.

Socknen har nu strax under 500 invånare och gränsar till både Jönköpings och Östergötlands län dit delar av Rumskulla hörde fram till 1891. Källa: Vimmerby.se

Vägbeskrivning

Se bilagda kartor samt använd gärna vår gårdskarta med gps-funktion via vår hemsida. Från Vimmerby är vägsträckan via Rumskullavägen ca 3 mil. Mellan gården och Rumskulla är vägsträckan ca 1 mil. Till Ingatorp är det ca 1,5 mil. Till Mariannelund är det ca 2 mil.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 178 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 26 apr

Utgångspris: 8 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter