fbpx

Virkesrik skogsfastighet utan byggnader i Nora-Bölen.

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

  • Kolförråd 117 ton/ha

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en virkesrik, obebyggd skogsfastighet på totalt 79 ha, belägen ca två mil öster om Kramfors. Enligt skogsbruksplanen som upprättades 2023 uppgår den produktiva skogsmarken till 69,1 ha med en total virkesvolym om ca 11 200 m³sk varav ca 4 000 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Skogsmarken har en uppskattad årlig tillväxt på ca 390 m³sk/år och en relativt jämn åldersfördelning.
Välkommen att anmäla ditt intresse för fastigheten!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av KRAMFORS NORA-BÖLEN 1:2 Skog

Totalareal
79,7 ha
Skogsmark
69,1 ha
Impediment
9,8 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
11 229 m3sk
Total tillväxt/år
394 m3sk
Kolförråd/ha
117 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten är vackert belägen i Bölen, Skog. Strax öster om Kramfors och mitt mellan Sundsvall och Örnsköldsvik.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i Juni -23 av Bengt Westman. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten totalt av 79,7 ha mark varav 69,1 ha produktiv skogsmark med ett medelförråd på hela 163 m³sk/ha. Totalt uppgår virkesförrådet till ca 11 200 m³sk och medelboniteten beräknas till 4,9 m³sk per ha och år. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 58 % av virkesförrådet. Skogen har en relativt jämn åldersfördelning.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Någon skogsinventering i fält har inte utförts av Ludvig & Co.

Skogsvård

Under planperioden är det föreslaget 18,7 ha ungskogsröjning i period 2 (om 2-5 år).

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ligger inom Kramfors Östra ÄSO. Möjlighet finns till jakt i Bölen Ärsta Jaktklubb som jagar på drygt 1800 ha.

Vägar

Vägen som går från allmän väg är en vägsamfällighet där det i dagsläget utgår en årlig avgift om ca 1000 kr. Vägen som viker av mot nordöstliga skiftet ägs tillsammans med grannfastigheten.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i nuläget registrerade på fastigheten. Sumpskog finns registrerade på: Skifte 2 avdelning 1, 2 och 8. Skifte 1 avdelning 1, 2, 3, 4 och 5 (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

En fornlämning i form av ett röse finns registrerat (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Skogen skapar klimatnytta!

Svenska skogen är viktig för att begränsa vår klimatpåverkan:
- Tar upp mer växthusgaser än vad som släps ut
- Bidrar med förnyelsebara råvaror
Skogens nettoupptag av koldioxid kan öka genom åtgärder som ökar tillväxten eller minskar avverkningarna. Ungefär 40% av lagrat kol i skogen finns i trädbiomassan, resten finns i humuslagret och mineraljorden.

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 1,85 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 8 085 ton vilket motsvarar 29 624 ton CO2e.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Visning av skogsmarken

Ingen organiserad visning av fastighetens marker sker via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besiktiga och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn behöver tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Finansiering

För att lägga bud på fastigheten behöver finansieringen av ett köp vara ordnad.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan här på vår hemsida, längst ner. Vid intresse från flera så kan försäljningen komma att slutföras genom auktionsförfarande.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person för denna fastighet. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter