fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet Överocke, Sällsjö

Försäljningssätt

Anbud senast mån 8 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
441,8 ha
Övrigmark
11,8 ha
Skogsmark
407,4 ha
Skogsimpediment
22,5 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
77 402 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE ÖVEROCKE 1:20

Adress

Sällsjö 395 83792 Mörsil

Om fastigheten

Produktionsfastighet med god bonitet i Håckren, ca 10 km söder om Mörsil och ca 40 km från Åre. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte med ett väl genomtänkt och utbyggt vägnät där gran är det dominerande trädslaget.
Total areal om 441,7 ha, varav 407,4 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 77 400 m³sk, varav ca 46 000 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Fastigheten har ett eget registrerat jaktområde i ett viltrikt och naturskönt område.
I lämnat bud skall anges om budet avser fastigheten med jakt inkluderad eller fastigheten med ett för säljarna förbehåll om jakten i 15 år.

Titta gärna på flygfilmen över fastigheten!

Fastigheten försäljs genom skriftligt anbud senast 2021-11-08. Mer om detta finns beskrivet i prospektet.

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

">

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av SCA Skog AB i oktober månad 2021. Fastigheten består av totalt ca 407,4 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 77 402 m3sk.Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 74 % av virkesförrådet.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen omfattas fastigheten inte av några efterföljande lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns dock i skogsbruksplanen föreslaget 38,2 ha återväxtkontroll samt 24,3 ha röjning vilket kan behövas för att befrämja beståndens fortsatta utveckling.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har ett eget registrerat jaktområde som i sin tur ingår i Västjämtlands älgskötselområde och Alsenbygdens kronhjortsskötselområde.

Observera tillägget kring jakten när Ni lämnar Ert anbud.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer försäljningen.

Naturvärden

Två mindre nyckelbiotoper om 1,9 ha samt 0,1 ha finns på fastigheten. Det finns också några områden som är klassade som sumpskog.
(Källa: SeSverige)

Övrigt

Inga byggnader finns på fastigheten.

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i vägar samt äganderätten i de på fastigheten befintliga skogsbilvägar.

Arealuppgifter

Det finns en mindre skillnad mellan den i fastighetsregistret registrerade arealen och den som finns angiven i skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade inom det utbjudna markområdet. (Källa: SeSverige)

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller markområde av fastighet. Området skall bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Om en köpare väljer att fastighetsreglera till redan ägd fastighet står denne kostnaden för förrättningen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-11-08 Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Överocke 1:20" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 8 Nov

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter