fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet i Mo

Högstbjudande

5 100 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 6 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
71,2 ha
Skogsmark
67,8 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
2,7 ha
Virkesförråd
14 354 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN NÄSET 4:1

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva en virkerik skogsfastighet i Näset, Söderhamns kommun. Total areal om 72,2 ha varav 67,8 ha produktiv skogsmark fördelad på 4 områden. Virkesförråd om cirka 14 350 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 212 m³sk/hektar, genomsnittlig bonitet 5,7 m³sk/ha och år. Åldersfördelningen är relativt jämn med en vikt mot yngre gallringsskogar och skog i S1 och S2. Jakt i Mo viltvårdsområde.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 71,2 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 67,0 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2021 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 67,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 14 354 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 9 238 m³sk. Medelvolymen per hektar är 212 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,7 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 453 m³sk/år (6,7 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 74 % tall, 21 % gran och 5 % löv.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Fastigheten har ett röjningsbehov behov om 4,3 hektar. Vid röjning bör livskraftigt löv lämnas i luckor för att ingå i det framtida beståndet. Underväxtröjning som förberedande åtgärd inför gallring finns om 14 hektar. Som en följd av utförda och föreslagna föryngringsavverkningar finns markberedning och plantering om 14,5 hektar samt hjälpplantering om 1,2 hektar att utföra under planperioden.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Mo Viltvårdsområde vilket omfattar cirka 9 200 hektar. Kontaktperson: Josef Mattsson, 073-8107950.

Fiske

Fisket är upplåtet till Mo fiskevårdsområdesförening. Läs mer på http://www.mofiske.se/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad fornlämning avseende fångstgrop, aktnummer L1950:241, belägen inom avdelning 18. Det finns även tre registrerade övriga kulturhistoriska lämningar avseende kolningsanläggningar, aktnummer L1948:5502, L1948:5521 samt L1948:5657, inom avdelningarna 27 och 29. (Källa: Skogsbruksplan, Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Undantag

På fastigheten, inom avdelningarna 24 och 18, finns tre stugor och två uthus. Samtliga byggnader är på ofri grund utan gällande avtal. Byggnaderna ingår ej i försäljningen.

Visning

Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.​​

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Det är mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 6 Dec

Högstbjudande: 5 100 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter