fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet i Ludvika

Säljs via anbudsförfarande

600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 21 okt kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,3 ha
Skogsmark
5,2 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA DAGKARLSBO 7:15

Om fastigheten

Skogsfastighet om 5 ha produktiv skogsmark i ett skifte. Virkesförråd om 1 300 m³sk, varav ca 670 m³sk är avverkningsbart. God bonitet 8,4 m³sk/ha/år och högt medeltal 252 m³sk per ha. Fastigheten ingår i Ludvika VVO om 2 683 ha. Fiske inom Ludvika Södra FVOF.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan: 5,3 ha
Areal enligt fastighetutdrag: 4,7 ha
Area lenligt fastighetskartan: 5,31 ha

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2021 av Skogsstyrelsen.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 5 ha.
Virkesvolymen är uppskattad till ca 1300 m³sk, varav ca 670 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 26 % tall, 63 % gran och 11 % björk. God medelbonitet 8,4 m³sk/ha/år och medeltal 252 m³sk/ha. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller sumpskogar på försäljningsobjektet.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturlämningar är registrerade på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Fastigheten ingår i Ludvika Viltvårdsområde (VVO) om 2683 ha. Med fastigheten följer en jakträtt i viltvårdsområdet och möjlighet till en plats i jaktlaget för gemensamhetsjakt på älg. Småviltsjakt bedrivs som enskild jakt inom hela viltvårdsområdet. Fastighetsägaren får en årlig ersättning från viltvårdsområdet om 94 kr inklusive moms.

Fiske

Fastigheten ligger inom Ludvika Södra fiskevårdsområdesförening (FVOF). Kontaktperson Sten-Åke Andersson. I området ingår sjöarna, Haggen, Saxen, Snösjön, Vassel­sjön, Källsjön, Dammsjön samt Östansbo-, Knutsbo-, Lorensberga- och Ängstjärnarna.

Mer information och kontaktuppgifter finns på VisitDalarnas hemsida www.visitdalarna.se/fiskekort-ludvika-sodra-fiskevardsomrade och på www.ifiske.se/

Vägar och samfälligheter

Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten berörs av en ledningsrätt för starkströmsledning som går över skogsskiftets norra del. Akt: 2085-1202

Taxeringsuppgifter

Fastigheten är samtaxerad med en annan fastighet varför försäljningsobjektet inte tilldelats något eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Förvärvstillstånd

För privatpersoner krävs inget förvärvstillstånd. Juridisk person skall alltid söka förvärvstillstånd, se information på länsstyrelsens hemsida.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 21 okt kl 14:00

Säljs via anbudsförfarande: 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter