fbpx

Skogsfastighet

Virkesrik skogsfastighet i Eldstorp

Högsta bud

6 800 000 kr

Utgångspris: 5 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 4 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
54,7 ha
Tomtområde
54,7 ha
Virkesförråd
10 718 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VIMMERBY ELDSTORP 1:2

Adress

Eldstorp 155 57794 Vimmerby

Om fastigheten

Eldstorp 1:2 utgörs av ett större skifte och ett mindre om totalt ca 54,7ha. Fastigheten kan beskrivas som en virkesrik skogsfastighet med god bonitet, bra vägar och fina jaktmöjligheter. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 10718m3sk varav ca 8513m3sk utgörs av huggningsklasserna S1 och S2 skog. Fastigheten ligger på behändigt avstånd från både Vimmerby, Hultsfred och Mariannelund och byggnader saknas helt. Fastigheten har gräns i Silverån som håller bra kräftfiske! Du tar dig från Vimmerby till Eldstorp via Pelarne på bara 20 minuter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten saknar helt byggnader.

Arealuppgifter

Den totala arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 54,7ha och fördelar sig enligt följande: produktiv skogsmark 53,4ha, myr/mosse/kärr 0,2ha, väg och kraftledning 1,0ha. En köpare ska vara medveten om att angivna arealuppgifter och volymer är framtagna med för skogsbruksplanläggning gängse metoder. Det innebär att både areal och volymer kan komma att avvika både inom en avdelning och totalt för fastigheten.

Skogsuppgifter

Fastigheten består av två skiften vara det mindre, mot Silverån uppgår till ca 7,6ha med ett virkesförråd om ca 1249m3sk och det större, öster om byn Eldstorp till ca 47,1ha med ett virkesförråd om ca 9469m3sk. Det totala virkesförrådet uppgår följaktligen till ca 10718m3sk varav ca 8513m3sk utgörs av huggningsklasserna S1och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 7,6m3sk/ha och det genomsnittliga virkesförrådet uppgår till hela 201m3sk/ha allt enligt skogsbruksplanen som upprättats av Södra i Juli 2021.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Skogsvård

Det finns en mindre areal (avd 1) där föryngringen behöver kontrolleras i övrigt är skogsvården i fas. Visst röjningsbehov föreligger men det är mindre arealer och inget som är av akut karaktär.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Det är upp till köparen att förvissa sig om fastighetens gränser i fält. Använd gärna vår funktion "Gårdskartan" när du besöker fastigheten i fält för att se din position.

Jakt

Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter efter hare, rådjur och älg, vildsvin och något enstaka kronvilt. Jakten är fri för köparen från tillträdesdagen.

Vägar

Vägarna på fastigheten får sägas vara i mycket gott skick.

Fastighetsbildning

Till fastigheten har tillhört ett mindre område med åker och betesmark i byn Eldstorp. Det är under avstyckning och ansökan om fastighetsreglering är beställd sedan juni månad 2021. En köpare ska vara medveten om att den arealen inte ingår i försäljningen vilket tydligt framgår av objektsbeskrivningen. Om fastighetsreglering blir aktuell vid försärsäljningen av skogsmarken kan ev tillägg göras till redan befintligt ärende, den möjligheten avgörs av lantmäteriet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa utan det åligger köparen att själv förvissa sig om fastighetens gränser i fält. Köparen skall vara skyldig att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en lantmäteriförrättning. Använd gärna vår funktion "Gårdskartan" för att se din ungefärliga position i terrängen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två registreringar i fornsök upptagna. Samtliga är beskrivna som sentida bebyggelse och deras placering framgår av bilagd karta, "kulturlämningar karta". I Fastighetens sydöstra hörn passerar även Sevedeleden den är väl utmärkt i terrängen med orange vägvisare. Ytterligare en notering finns upptagen precis i anslutning till fastigheten, Ljungnäset även den noterad som sentida bebyggelse. se karta.

Försäljningsförutsättningar

Försäljningen sker genom skriftligt bud med eventuell efterföljande budgivning. Då försäljningen består av två skiften kan bud läggas på båda skiftena gemensamt, men även på vardera skifte enskilt och skiftena kan alltså komma att säljas till en enskild eller flera köpare. Efter budtidens utgång kan fastigheten komma att säljas direkt eller genom slutförhandling beroende på budens fördelning och nivå. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Skriftligt bud skall vara mäklaren tillhanda senast 2021-10-04.

Visning

Fastigheten kan visas av mäklaren efter tidsbokning men kan också beses på egen hand av spekulanter. Vid eget besök på fastigheten ska sedvanlig hänsyn visas till eventuella pågående aktiviteter, vilt och omgivning.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Fiske

Fiskerätt följer fastigheten i Silverån och där får fiske ske mitt för fastigheten och ut till mitten av ån enligt uppgift från säljaren. Silverån ska enligt säljaren hålla bra med kräftor. I Trehörningen är vattnet oskiftat vilket innebär att Eldstorp 1:2 har fiskerätt även där. Fiskerätt för Fagersjön saknas. Fiskerätt för Hemsjön finns men efter historisk sänkning av Hemsjön är den inte längre bad eller fiskevänlig.

Allmänningar för bad/båtplatser

Det finns två allmänningar för bad/båtplatser på fastigheten. En vid Fagersjön något norr om den nuvarande bryggan, den används inte idag utan istället har grannarna hjälpts åt att upprätta bryggan vid Fagersjön. Den andra allmänningen återfinns direkt väster om Sjövik vid Trehörningens norra spets. Den har historiskt används för båtplats och yta för att torka fiskenät.
Centralt I fastighetens stora skifte kan ses en liten kvadratisk gränsmarkering märkt med S. Det är en allmänning och utgörs av ett gammalt lertag och används följaktligen inte längre.

Områdesbeskrivning

Eldstorp ligger mitt emellan Pelarne och Lönneberga i ett vackert småbrutet landskap. Här kan du känna historiens vingslag i klassiska Astrid Lindgren marker. Se vägbeskrivning nedan.

Vägbeskrivning

Från Vimmerby åker du RV 40 väster ut och tar av mot Pelarne därefter kör du mot Eldstorp. Resan tar dig ca 20minuter. I länken nedan hittar du Google-maps positionen.
https://maps.google.com/?q=57.58802991834389,15.735691639676256

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 4 okt

Utgångspris: 5 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter