fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet i Bäcken, Offerdal.

Högstbjudande

7 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast tor 25 maj

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte , ca 5 mil nordväst om Östersund. Fastigheten utgörs av ett skifte om 101,6 ha varav 96,8 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 18 152 m3sk varav 12 068 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2.
Fastighetens har en för området god bonitet om 5,4 m³sk och består av frisk till fuktig skogsmark med markslag av blåbärs- och lågörtstyp.
Det dominerande trädslaget är gran som upptar 95 % av virkesförrådet.

Fastigheten ingår i Känneråsen Viltvårdsområde med älg- kronhjort- samt småviltjakt.

Fastigheten försäljs genom skriftligt anbud med en prisidé om 7.000.000 kr. Mer om detta finns att läsa i prospektet.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KROKOM BÄCKEN 1:32

Adress

Almås 83598 Offerdal

Totalareal
101,6 ha
Tomtområde
101,6 ha
Virkesförråd
18 152 m3sk

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten har en total areal om 101,6 ha varav 96,8 ha produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen finns ett virkesförråd om 18152m³sk, fördelat på 95 % gran och 5 % löv. Fastigheten har en medelbonitet om 5,4 m³sk/ha/år.

Skogsvård

Det finns enligt skogsbruksplanen inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheterna. Det kan dock finnas icke lagstadgade åtgärder som krävs för beståndens framtida utveckling. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Känneråsens Viltvårdsområde om totalt ca 7300 ha och på vilken areal det ingår småviltjakt. Viltvårdsområdet är indelat i två
sektioner varav denna fastighet ingår i ca 4300 ha på vilken det ingår älg- och kronviltsjakt.

Jaktlaget hade 28 anmälda jägare under 2022 med en avskjutning för älg om 12 vuxna och fri kalvavskjutning.

Fastigheten ingår i Offerdals kronskötselområde samt Offerdals storlicensområde.

Fiske

Inget fiske medföljer i försäljningen.

Avstyckning

Försäljningen avser del av fastigheten Krokom Bäcken 1:32. En ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad till Lantmäteriet 2023-02-16
Försäljningen gäller markområde vilket framgår av kartan.

Området ska bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet.

-Säljaren ansvarar vid fastighetsbildning för genomförandet och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.
- Vid en fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet ansvarar köparen för kompletteringar till Lantmäteriet samt står kostnaden för förrättningen.
Säljaren skall då bistå köparen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn-och kulturlämning på fastigheten. (Källa:SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller registrerade höga naturvärden på fastigheten.
(Källa: SeSverige)

På fastigheten finns enligt Länsstyrelsen ett icke registrerat drygt 30 hektar stort område med höga naturvärden. Inget formellt skydd är beslutat men området ligger som prioriterat hos Länsstyrelsen och kan bli aktuellt för inlösen. Karta gällande förslaget finns bifogat.

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga vägar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Denna kan inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 7.000.000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2022-05-25. Antingen via post till Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Mikael Sillerström,
Stortorget 4 E, 831 30 Östersund, märk kuvertet med "Krokom Bäcken 1:32" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvigfast.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde skall ske inom 21 dagar efter lagakraftvunnen lantmäteriförrättning. En förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet samt att en köpare i aktuella fall har beviljats förvärvstillstånd.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 25 maj

Högstbjudande: 7 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter