fbpx

Lantbruk

Virkesrik skog i Västanå, Rättvik

Högsta bud

1 680 000 kr

Utgångspris: 1 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Virkesrik, tallskogsdominerad skogsfastighet norr om Rättvik. För området god tillväxtförmåga och arrondering. 22 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 250 m³sk varav ca 2 500 m³sk är avverkningsbart. Jakt i vvo och fiske i fvo.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK VÄSTANÅ 23:3

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
22,8 ha
Skogsmark
22,4 ha
Inägomark
0,4 ha
Virkesförråd
3 259 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 22,92 ha
Areal enligt fastighetsregistret: 21,56 ha (ej arealredovisat vattenområde)
Areal enligt skogsbruksplan: 22,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd

Totalt taxeringsvärde är: 683 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 683 000 SEK

Förslag till nytt taxeringsvärde 2023 är 998 000 SEK.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten berörs inte av några officialservitut eller inskrivna avtalsservitut.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande skogen.

Planer, bestämmelser mm

Det södra skiftet berörs något av Landskapsbildsskydd, Område vid Gärdsjön, Storaxen Ensen, Akt 2031-P2022/5.

Landskapsbildsskydd finns till för att skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen av ett landskap. Skyddet reglerar till exempel bebyggelse och vägar. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden i dessa områden. Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte finns i miljöbalken. Den håller successivt på att ersättas med andra skyddsformer. (Källa: Länsstyrelsen, Dalarna)

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har del i:
Rättvik Västgärde Ga:1, som förvaltas av Springkällevägens samfällighetsförening.
Rättvik Flysåsen S:1 - Rättviks sockenallmänning, ca 1 250 ha, gällande bl.a. öar, strand, vatten och byggnader i sjön Amungen. Förvaltas av Rättvik-Boda sockensamfällighetsförening.

Fastigheten har troligen även outredda andelar i Rättvik Västanå Ga:1, som förvaltas av Västanå-Östbjörka vägsamfällighet.

Fastigheten har även del i ett antal andra samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda Fiskevårdsområde och har del i bysamfällt fiske i Rättvik Västan FS:19.
Läs mer under länk till FVO:t nedan.

Jakt

Fastigheten ligger inom Boda Bingsjö viltvårdsområde (ca 27 000 ha).
Läs mer under länk till VVO:t nedan.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Av den produktiva arealen har ca 1,8 % ( 0,4 ha) klassats med föreslaget naturvårdsmål orört (NO) i skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av tre registrerade kulturlämningar:
RAÄ-nummer: Boda 25:1, Kalkugn, Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer: Boda 95 och Boda 129, Område med fossil åkermark, Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer: Boda 92, Bro, Övrig kulturhistorisk lämning

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Dala Planläggning i juli 2023 inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 22,4 ha med ett virkesförråd om totalt ca 3 259 m³sk. Medeltal 145 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 82 % tall, 14 % gran och 4 % löv. Beräknad medelbonitet ca 6,1 m³sk/ha/år.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Föreslagen skogsvård så snart som möjligt omfattar markberedning på 0,7 ha på avdelning 6, samt röjning om 2,8 ha på avdelning 3 och 16.

Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från lån och inteckningar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter