fbpx

Lantbruk

Virkesrik produktionsfastighet i Granbo, Krokom

Högstbjudande

20 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 6 Dec

Anmäl intresse

  • Kolförråd 125 ton/ha

Om fastigheten

Produktionsfastighet med god bonitet i Granbo vilken är beläget mellan Östersund och Krokom. Fastigheten består av två direkt sammanhängande skiften med ett väl utbyggt vägnät där gran är det dominerande träslaget.
Total areal om 271 ha, varav 244 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 51 248 m3sk, varav 38 158 m3sk i huggningsklasserna S1 och S2. Älg- och småviltsjakt bedrivs idag på den egna marken.

Fastigheten försäljs genom skriftligt anbudsgivning med en prisidé om 20 000 000 kr senast 2023-12-06. Mer om detta finns beskrivet i prospektet.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KROKOM GRANBO 2:15 samt del av GRANBO 2:14

Adress

Granbo 83695 Ås

Totalareal
271,4 ha
Tomtområde
271,4 ha
Virkesförråd
51 248 m3sk
Total tillväxt/år
597 m3sk
Kolförråd/ha
125 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av SCA skog AB. Fastigheten har en total areal om 271,4 ha varav 243,7 ha produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplan har fastigheten ett virkesförråd om 51 248 m3sk, fördelat på 40 % tall, 51 % gran, 2 % Contorta och 7 % löv och med en medelbonitet om 5,4 m3sk/ha/år.

Skogsbruksplanen är uppdaterad efter uppgifter från SCA Skog om upplåtna avverkningsrätter. Vissa av avdelningarna är ännu inte avverkade, men volymen är borttagen ur planen.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.
Övertagandet gäller även den efterföljande skogsvård för de ännu ej avverkade bestånden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Älg- och småviltsjakt bedrivs idag på den egna marken. Det är upp till en köpare att undersöka möjligheten att ansluta marken till närliggande jaktlag för den händelse att det finns intresse för detta.

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad forn-och kulturlämning på fastigheten Krokom Granbo 2:15. (Källa:SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller naturvärden registrerade på fastigheterna (Källa: SeSverige).

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 20 000 000 kr.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2023-12-06. Antingen via post till Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Mikael Sillerström,
Stortorget 4 E, 831 31 Östersund, märk kuvertet med "Granbo 2:14, 2:15" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvigfast.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommuns glesbygdsområde.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Kolbindning

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 0,56 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till
14 507 ton vilket motsvarar 53 4156 ton CO2e.

Välkommen ut i skogen

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Pantbrev

Pantbreven om 8 000 000 kr i Granbo 2:15 medföljer i försäljningen. De pantbrev som finns i Granbo 2:14 stannar i stamfastigheten och medföljer ej.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 6 Dec

Högstbjudande: 20 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter