fbpx

Skogsfastighet

Virkesrik obebyggd skogsfastighet om ca 54 ha

Högstbjudande

9 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 14 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
54,0 ha
Skogsmark
53,1 ha
Inägomark
0,6 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
13 120 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

OSBY RALSKOG 1:18

Om fastigheten

Välarronderad obebyggd skogsfastighet i ett fint skifte belägen i Ralskog straxt norr om Osby. Välskött och mycket virkesrik grandominerad fastighet som omfattar ca 53 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är bedömt till ca 13 120 m3sk och boniteten är hög med 10,6 m3sk. Bra vägnät som håller god standard och ger korta skotavstånd. Jakträtten är för närvarande upplåten och fastigheten ingår i ett älgskötselområde. En mångsidig och trevlig skogsfastighet med stor andel produktiv granskog i varierande ålder med inslag av lövbackar och tallmossar där tuvullen blommar förföriskt med sina vita ulltussar om våren. Ralskogsbäcken slingar sig fram i fastighetens västra gräns, sitt tyst en stund och lyssna på den lilla bäcken, en rofylld naturupplevelse oavsett årstid.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Sydved hösten 2016. I samband med uppdelning av fastigheten är skogsbruksplanen ajourförd av Ludvig & Co med genomförda åtgärder och framräknad med beräknad tillväxt. Mindre justeringar av avdelningsgränser är gjorda i samband med uppdelningen av fastigheten. Inga fältbesök är gjorda i samband med ajourföringen.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 53,1 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 13 120 m³sk, motsvarande 247 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 10,6 m³sk per ha, med en årlig tillväxt om ca 432 m³sk.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas inte fastigheten av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Under planperioden finns behov av röjning och gallring. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga eventuella lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Gunnänga jaktvårdsförening och ingår i älgskötselområde.

Naturvärden

Det finns naturvärden registrerade på fastigheten i form av tre sumpskogskogsområden, ett med kärrskog med barrskog och inslag av löv däribland al, det andra kärrskog där tall dominerar och även det tredje området är kärrskog där tall dominerar (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns forn- och kulturlämningar i form av kvarnlämningar i Ralskogsbäcken och en avrättningsplats (källa: SeSverige och Fornsök).

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet. Säljaren har ansökt om fastighetsbildning vilken preliminärt bedöms vara klar i maj 2021 och fastigheten kan tillträdes tidigast därefter. Säljaren står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 14 jun

Högstbjudande: 9 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter