Skogsfastighet

Virkesrik lantbruksfastighet utanför Söderhamn

Utgångspris

2 500 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,5 ha
Skogsmark
27,3 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Inägomark
2,6 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
6 827 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN NORRALA-SUND 3:2

Om fastigheten

Obebyggd lantbruksfastighet fördelad på två områden belägna utanför Söderhamn. Fastighetens virkesrika innehav har sin tyngdpunkt på äldre gallringsskogar. Fastigheten areal 31,5 hektar, varav ca 27 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ungefär 6 800 m³sk. Medelvolymen per hektar är 250 m³sk och medelboniteten uppgår till 4,9 m³sk per hektar. 2,5 hektar inägomark. Jakt i viltvårdområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Söderhamn Norrala-Sund 3:2 är en obebyggd lantbruksfastighet, om totalt två områden belägna utanför Söderhamn. Det större skiftet är beläget i Sund. Det mindre skiftet är beläget mellan Sofieholm och Säter.

Av fastigheten totala areal utgör 31,5 hektar, varav ca 27 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ungefär 6 800 m³sk. 2,5 hektar inägomark.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 31,5 hektar. Areal enligt fastighetsregistret till 30,6554 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet och saknar eget taxeringsvärde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst. Virkesförrådet har sedan justerats med tillväxt till och med 2019 i oktober av Nils Persson, Ludvig & CO.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 27,3 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 6 800 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 4 000 m³sk. Medelvolymen per hektar är 250 m³sk och medelboniteten uppgår till 4,9 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 178 m³sk/år (6,5 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 71 % tall, 21 % gran och 8 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på äldre gallringsskogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 2,6 hektar. Marken kan disponeras av köparen från tillträdesdagen.

Jakt

Fastigheterna ingår i Söderhamn Norrala viltvårdsområde. För mera information se deras hemsida www.soderhamnnorralavvo.se. Jakten kan nyttjas från och med 2020-07-01.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna. Dock så finns det tre sumpskogar registrerade på fastigheterna som berör avdelningarna 28 (myr), 31, 32, 49 och 50 i skogsbruksplanen (Källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns fyra fornminnen registrerade på fastigheten, bland annat ett område med gravar och ett område med skogsbrukslämningar, samtliga belägna i avdelning 14 i skogsbruksplanen (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridiskt person.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter