Skogsfastighet

Stor virkesrik fastighet!

Försäljningssätt

Anbud senast tor 17 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
611,8 ha
Skogsmark
498,6 ha
Myr/kärr/mosse
112,1 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Vatten
0,4 ha
Virkesförråd
50 557 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND FAGERDAL 2:3

Om fastigheten

Större skogsfastighet i ett skifte belägen några kilometer norr om Hammerdal. Areal om 611,8 ha varav 498,60 ha skogsmark med ett virkesförråd om 50 557 m³sk varav ca 33 488 m³sk är S1 och S2 skog.

Fastigheten är välskött och har en årlig tillväxt om 1 627 m³sk. Bra vägnät längs nästan hela fastigheten, belägen nära väg E45.

Fastigheten ger utöver de rent skogliga aspekterna stora möjligheter till jakt och fiske i ett mycket naturskönt område med utsikt över milsvida skogar och vattendrag. Längs skiftet slingrar sig Öjån där man gärna ägnar sig åt flugfiske sena sommarnätter.

På fastigheten finns även en gammal fäbod med en jaktkoja som har en ny kamin installerad.

Jakt i VVO om ca 10 000 ha.

Se Flygfilm!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

">

Fakta

Byggnader

Fäbod

På fastigheten finns även en gammal fäbod med en jaktkoja som har en ny kamin installerad. Stugan är delvis inredd och den andra delen består av ett förråd

Fasad: Trä
Tak: Plåt

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarksarealen 498,6 ha med ett virkesförråd om 50 557 m³sk varav 33 488 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder dock finns behovet av röjning i flertalet avdelningar.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Fagerdal/Gisselås VVO med en areal om ca 10 000 ha. 2019 var tilldelningen 18 st älgar varav 1/3 kalv.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns fyra olika avtal om upplåtelser av jakt. Dessa avtal skall sägas upp av köparen för att upphöra att gälla senast 6 månader före avtalstidens utgång. För att se en kopia av dessa avtal kontakta fastighetsmäklaren.

OBS: Om köparen avser att nyttja jakten på fastigehten f o m nästa jaktår (2021-06-31) skall samtliga avtal sägas upp senast 6 månader före avtalens utgång.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Några husgrunder och en kolmila finns på fastigheten. Objekten är utmärkta på kartan.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.
Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Västerkälsvägen

Fastigheten är delägare i Västerkälsvägen. Låst bom sitter i början av vägen. För att låna nyckel kontakta Sten Dahlin på tele: 070-235 47 13.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter