fbpx

Lantbruk

Vedum – Bitterna 11 ha

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 7 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Lundsängen i Bitterna har ett enskilt och naturskönt läge i småbrutet landskap. Försäljningen omfattar flera fastigheter och utgörs av totalt 9,6 ha åker och ca 1,9 ha övrig mark. Fastigheten är bebyggd med bostadshus i rivningsskick samt en äldre lada. Gården är belägen ca 2,5 km söder om Vedum.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Vara Österbitterna 7:20, 8:6 & 8:7

Adress

Bitterna Lundsängen 1 534 61 Vedum

Totalareal
11,5 ha
Åkermark
9,6 ha
Övrigmark
1,9 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

På fastigheten Österbitterna 8:7 finns ett bostadshus i rivningsskick och en gammal lada som är i sämre skick.
Byggnaderna överlåts med kvarvarande lös egendom, ingen ytterligare städning kommer att ske.

Åkermark

Åkermarken utgörs av 9,6 ha på lättare jordar. Arealen består av en äldre slåttervall som nu ligger i träda.
Eu-ersättningen för 2023 tillfaller säljaren.
Fastigheterna har del i Krokstorps TF av år 1930.

Övrig mark

Övrig mark ca 1,5 ha utgörs av tomtmark samt åkerholmar med blandskog i varierande ålder.​

Jakt

Jakten övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten är registrerad i Södra Skaraborgs kronhjortsskötselområde.

Samägda fastigheter

I överlåtelsen ingår också följande samägda fastigheter som utgörs av skogsmark vid Stormossen, ca 5 km söder om Vedum.​
Se bifogad karta.
1/2 -del i Österbitterna 2:32​. Areal 0,54 ha. ​
1/50-del i Österbitterna 2:22. Areal 1,7862 ha.
1/50-del i Österbitterna 2:23. Areal 5,68 ha.​

Arealuppgifter

Areal Österbitterna 7:20
Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 2,4682 ha.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 2,77 ha.

Areal Österbitterna 8:6
Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 2,9188 ha.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 3,28 ha.

Areal Österbitterna 8:7
Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 5,1877 ha.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 5,47 ha.

Arealen i tabellen på sidan 3 är enligt fastighetskartan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med flera andra fastigheter. För mer information om taxeringsvärde, kontakta mäklaren.

Inteckningar

Fastigheterna överlåts Inteckningsfria.

Rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning
Fastigheterna har del i Vara Österbitterna Ga:5. Avser Ringstad-Lövåsens vägsamfällighet. Bidrag utgår ej för denna väg.​

Fornminne
På fastigheten Österbitterna 8:6 finns en fornlämning L1960:567 -Hällristning.

Miljöinventering

Fastigheterna i försäljningsobjektet var år 2021, föremål för en miljöinventering då det på fastigheten Vara Österbitterna 8:7 förvarats oljefat på ett sätt som inneburit risk för föroreningsspridning. Oljefaten är bortforslade.
En Provtagningsplan upprättades i november 2021, VAMBN-2021-419_19_2021-12-01 där respektive fastighet inventerades. Utifrån denna undersökningsplan visade det sig att inga förhöjda halter av föroreningar påträffades. Miljöenheten i Vara Kommun ska också upprätta en slutrapport. Observera att samtliga skogsskiften och samfälligheter ej är inventerade, läs mer i bifogad provtagningsplan.
Informationen ovan är en kortfattad sammanställning. För mer information se samtlig dokumentation som är bifogad på vår hemsida.

Friskrivningsklausul

Fastigheten överlåts med en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. Köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Visning

Besiktning av försäljningsobjektet sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Städning

Fastigheterna överlåts med kvarvarande lös egendom, ingen ytterligare städning kommer att ske.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse med säljaren.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 7 jun

Utgångspris: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter