fbpx

Lantbruk

Välskött skogsskifte på 86 hektar

Utgångspris

9 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 17 Nov

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välarronderat skogsskifte om 86 hektar i Slitshult, 16 km norr om Vimmerby. Bedömt totalt virkesförråd 14 416 m³sk och en beräknad medelbonitet på 7,6 m³sk/ha/år. Marken domineras av tall 58 % resterande del utgörs av gran 36 % och löv 6 %. 7014 m³sk av det totala virkesförrådet finns i huggningsklasserna S1 & S2. Ett förstklassigt vägnät ger god tillgänglighet till samtliga avdelningar och skapar förutsättningar för ekonomisk drivning vid gallring/ avverkning.

Skogsskiftet utgör del av stamfastigheten Vimmerby Slitshult 1:49 vid förvärv finns möjligheten att antingen göra ett rent fastighetsköp i samband med avstyckning alternativt att via fastighetsreglering kunna överföra skiftet till en av köparen befintligt ägd fastighet i närområdet.

Bud senast 2023-11-18.
Utgångspris: 9 900 000 SEK

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VIMMERBY SLITSHULT 1:49

Adress

Slitshult 184 59872 Södra Vi

Totalareal
86,1 ha
Skogsmark
86,1 ha
Virkesförråd
14 416 m3sk
Total tillväxt/år
512 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsskiftets totala virkesförråd uppgår till 14 416 m³sk enligt skogsbruksplanen fördelat på 58 % tall, 36 % gran och resterande 6 % löv. Beräknad medelbonitet 7,6 m³sk/ha/år.

Planen upprättades av Stefan Johansson , Södra skogsägarna , i april 2023.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen/säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren delar lika på förrättningskostnaderna.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetskartan: 86,7 ha
Skogsbruksplanen visar 86,1 ha

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Det här skogsskiftet har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Kristian Wedel, Mässhantverksgatan 5, 598 40 Vimmerby, tillhanda senast 23-10-15 . OBS! Märk kuvertet "Slitshult". Använd gärna bifogad budblankett. Alternativt budformulär på webben, eller mail till kristian.wedel@ludvigfast.se.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver söka förvärvstillstånd tillika privatperson som ej varit folkbokförd inom glesbygdsområde i Vimmerby kommun det senaste året. Kostnaden för att söka förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson och 7100 kr för juridisk person.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Jakt

Jakträtten är upplåten genom avtal till 2028-06-30.

Naturvärden

På fastigheten finns flera områden med blandsumpskog enligt skogsstyrelsens kartläggning. För ytterligare information se skogsstyrelsens hemsida.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det två lämningar av typen lägenhetsbebyggelse;

L1956:5819
L1956:5820

Ange ovanstående lämningsnummer på Riksantikvarieämbetets hemsida (https://app.raa.se/open/fornsok/lamning-query) för ytterligare information.

Gemensamma vägar

Skogsskiftet kommer ingå i Slitshultsortens vägsamfällighet med ett andelstal på 6 %. Skiftet kommer även ha en andel i vägen som löper mot Trångösslehagen på 3,5 %.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 17 Nov

Utgångspris: 9 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter