fbpx

Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet i Långserum

Försäljningssätt

Bud senast fre 8 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
129,2 ha
Övrigmark
3,9 ha
Inägomark
2,6 ha
Skogsmark
120,9 ha
Skogsimpediment
1,8 ha
Virkesförråd
22 629 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VAGGERYD LÅNGSERUM 2:12

Adress

Långserum Norregård 2 56793 Hok

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet i Långserum. Goda skogsmarker med bra tillgänglighet via bra skogsvägar. Totalarealen för fastigheten uppgår till 129,2 hektar varav 120,9 hektar skogsmark med ett virkesförråd om 22 600 m³sk och en medelbonitet på 8,7 m³sk per hektar och år. Inägomarken uppgår till 2,6 hektar. 600 meter strand i Långserumsjön samt 250 meter strand i Rudugölen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen, upprättad sommaren 2021, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 120,9 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 22 600 m³sk, motsvarande 187 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 83 % av virkesförrådet.
Medelboniteten är beräknad till 8,7 m³sk/ha/år och den löpande 664 m³sk/år. Av det totala virkesförrådet uppgår andelen slutavverkningsbar skog i huggningsklasserna S1 och S2 till 15 000 m³sk.

Ca 80 m³sk är avverkade i avdelning 3 och 6 sedan planupprättandet.

Skogsvård

Fastigheten är välskött och ligger med i skogsvården. Inom en 2 år period är det aktuellt med återväxtkontroll på nyligen planterade områden.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna är väl utmärkta men behöver förstärkas med nya stolpar och siktröjning på några sträckor.

Arrende/nyttjanderätter

All jordbruksmark är utarrenderad tom 2030-03-14, enligt skriftligt avtal. På den utarrenderade jordbruksmarken har arrendatorn tilldelats stödrätter. Överenskommelse om fördelning av stödrätterna vid arrendets upphörande saknas. Stödrätterna följer därför arrendatorn vid arrendets upphörande.

Fastighetsbildning

En ansökan om avstyckning av tomtmark samt reglering av mark till Långserum 2:11 är inskickad till lantmäteriet. Området omkring bostadshuset berörs av denna förrättning om ca 9 500 kvm . Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inägomark

Inägomarken uppgår till 5 hektar fördelat på 1,8 ha åker och 3,2 ha bete enligt jordbruksarrendet. Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 2,6 ha.

Fiske

Fastigheten har har fiskerätt i samfällt fiske i Långserumsjön och Rudgölen.
Fastigheten har ca 600 m strand i Långserumsjön och har ca 260 m strand i Rudgölen .
Långserumssjön, Enesjön, Stensjön, Klingsjön och Avesgölen ingår i Långserums fiskevårdsområde . Fiskarter: Gädda, abborre, ål, sutare, brax

Jakt

Fastigheten ingår i Långserums älgjaktlag om ca 2 200 hektar vilket ingår i Långserums älgskötselområde. Tilldelningen året 2020 på älg var 4 vuxna + 4 kalvar.
På fastigheten finns älg, vildsvin, rådjur och småvilt.

Jakten är skriftligen upplåten till och med 31 augusti 2022.

Planer, bestämmelser mm

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad vilken berör avdelning 35. Vidare finns även ett naturvärde registrerat vilket berör avd 40, 41 och del av 43.
Vandringsleden Höglandsleden går igenom delar av fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad Lägenhetsbebyggelse. Typ: torp.
Torpet Hultet har legat i avdelning 50.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns en upplåtelse i form av markarrende. Arrendet omfattar 2000 kvm . Arrendet uppgår till 7 700 kr/år (2020)

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet AB.

Vägar

Fastigheten har 15% andel i Enskilda vägen Nordanskog-Stångbron Vägnr. 16911.
Fastigheten har 18% andel i skogsvägen Byggeskärrvägen.
Fastigheten har 18% andel i skogsvägen Humlamålsvägen.
Fastigheten har 40% andel i skogsvägen Nordanskogsvägen-Hultet.
Fastigheten har 50% andel i skogsvägen Vandringsleden-Hultet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 8 okt

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter