fbpx

Lantbruk

Välskött skogsfastighet i Krångede

Försäljningssätt

Anbud senast fre 10 dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
159,3 ha
Tomtområde
159,3 ha
Virkesförråd
27 028 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

RAGUNDA RAGUNDA-BÖLE 1:31

Om fastigheten

Obebyggd, granskogsdominerad skogsfastighet i ett skogsskifte på södra sidan älven ca 10 km väster om Hammarstrand. Total areal om 167 ha varav 162 ha skogsmark med god bonitet om 4,9 m³/ha och ett virkesförråd om 27 028 m³sk. Fastigheten har skog i de flesta huggningsklasser men drygt 15 000 m³sk utgörs av S1 och S2 skog. Fastigheten har jakt i viltvårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av PF-Planer, Folke Lindblom i oktober månad 2021.
Fastigheten består av ett skifte och har en total areal om 167 ha varav 161,9 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 27 028 m3sk och det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 66 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ganska jämn men med en förskjutning mot yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens fortsatta utveckling.
I skogsbruksplanen finns föreslaget röjning om 24,8 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Stora delar av fastighetens gränser blev uppmärkta av Mitt Norr fastigheter under året 2018.
Fastighetens övriga gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Tjärnviksdalens Skyddsområde

Fastigheten ligger inom av SGI observerat riskområde mot närliggande vattendrag. All skoglig verksamhet är därför samrådspliktig med Skogsstyrelsen.
Se bifogat material kring detta.

Jakt

Fastigheten Ragunda Ragunda-Böle 1:31 ingår i Böle-Hoo-Hammarens viltvårdsområde om totalt ca 9000 ha, denna fastighet har älgjakt inom område 1 om
2250 ha. Jaktledare Martin Zwalen som nås på 073-8274999. Tilldelningen för 2021 var 7 vuxna + fri kalv. Viltvårdsområdet ingår i Håsjö-Ragunda älgskötselområde.
Fastigheten ingår även i Håsjö-Ragunda kronhjortsskötselområde. Småviltjakt bedrivs över hela viltvårdsområdet.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Sex avdelningar är i skogsbruksplanen föreslagna som NO/NS-bestånd. Arealen för dessa är 11,4 ha vilket är 7 % av den produktiva skogsmarksarealen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-12-10. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Ragunda-Böle 1:31" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 10 dec

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter