Lantbruk

Välskött skogsfastighet i Haverö

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
99,7 ha
Skogsmark
78,3 ha
Myr/kärr/mosse
21,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
6 223 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÅNGE SNÖBERG 1:50

Om fastigheten

Vid länsgränsen ca 1 mil söder om Kölsillre ligger denna välskötta framtidsfastighet. Total areal om ca 100 ha varav produktiv skogsmark ca 80 ha. Fastighetens virkesförråd utgörs till största delen av Tall. Virkesförråd om ca 6 223 m³sk varav större delen utgörs av skog i huggningsklasserna R1, R2 och G1. Fastigheten ingår i Vikens jaktklubb med en areal om ca 2 000 ha. Prisidé: 1,9 mkr.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017 av Folke Lindblom, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 78,3 ha med ett virkesförråd om ca 6 223 m³sk efter uppräkning med 2020 års tillväxt.

Skogsmarksarealen är fördelad på både yngre och äldre skog med en något större andel yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Köparen övertar ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt på egen mark. Ev finns möjlighet att ansluta fastigheten till jaktlag.

Fiske

Inget fiske finns registrerat på fastigheten. (Källa:Lantmäteriet)

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop (avd 16) och två sumpskogar registrerad på fastigheten. (källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. (källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hållen en efterföljande auktion mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2020-08-25. OBS! Märk kuvertet "Snöberg 1:50".

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

För frågor och information om fastigheten kontakta Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se

Tilträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ånge kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Vägbeskrivning

Från Ånge kör ca 22 km och sväng höger in på riksväg 315, kör sedan ytterligare 14 km och sväng vänster in på riksväg 314. Kör sedan 13 km där ni svänger vänster mot Linsjön. Kör sedan ca 9 km då befinner ni Er i höjd med skiftet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter