fbpx

Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet i Görvik, Strömsund

Högstbjudande

3 800 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast ons 31 maj

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Mycket välskött och obebyggd produktionsfastighet med god åtkomlighet om totalt ca 119 hektar, varav 71,7 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen nordväst om Görviksjön och byn Görvik, ca 2 mil öster om Hammerdal i Strömsunds kommun. Tyngdpunkten ligger på yngre skogar där 64 % av arealen befinner sig i huggningsklassen R2 och G1. Slutavverkningsmogen S1 och S2-skog (ca 23 %).
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 48 % av virkesförrådet. Totalt virkesförråd om ca 9 200 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 4,2 m³sk/ha/år med en årlig tillväxt om ca 300 m3sk.
Fastigheten sträcker sig längsefter Länglingsån i öster, och i sydväst en bit ut i Djuptjärnen. Fastigheten erbjuder förutom en växande investering goda möjligheter till rekreation, jakt och fiske.
Fastigheten ingår i Görviks Viltvårdsområde som förfogar över ca 2 700 ha , markerna är i sin tur en del i Skallsjöns Älg- och kronskötselområde.
Småviltsjakten får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal.
Försäljningen sker genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 3 800 000 kr senast 2023-05-31.
För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta fastighetsmäklare Mats Kullström 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvigfast.se

Foto och flygfilm , Kalle Lennartsson Skogsinventeringar

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND GÖRVIK 2:34

Adress

Görvik 2:34

Totalareal
119,0 ha
Skogsmark
71,7 ha
Skogsimpediment
40,9 ha
Övrigmark
0,4 ha
Vatten
6,0 ha
Virkesförråd
9 176 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2021 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 113 ha med ett totalt virkesförråd om ca 9 200 m³sk, varav ca 3 500 m³sk är S1, S2 och S3 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,2 m³sk/ha/år. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp-plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. (den sk 50% regeln)

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Görviks Viltvårdsområde som förfogar över ca 2 700 ha, markerna är i sin tur en del i Skallsjöns Älg- och kronskötselområde. Småviltsjakten får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal.
För mer information kring jakten kontakta fastighetsmäklaren Mats Kullström, 063-15 71 60

Fiske

Fastigheten har ingen egen fiskerätt.

Byggnader

Inga byggnader ingår i försäljningen.

Vägar

Fastigheten har andelar i skogsbilväg.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. Några- eller delar av avdelningar är klassade som sumpskog.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Arealuppgifter

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 3 800 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Mats Kullström, tel 063-15 71 60, e-mail mats.kullström@ludvigfast.se, tillhanda senast den 31 maj 2023.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 31 maj

Högstbjudande: 3 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter