fbpx

Lantbruk

Välskött skogsfastighet nära Älvsered

Högstbjudande

17 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

  • Kolbindning 126 ton/ha

Om fastigheten

Mjukt kuperat landskap och slingrande mindre vägar kantade av djup skog leder fram till denna verkligt trevliga fastighet. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 95 ha produktiv skog som är bra underhållen med god tillväxt. Bonitet 9,5 m³sk/ha. Virkesförråd 13 946 m³. Någon mindre myrmark ger glesare växtlighet, annars bra och något kuperad terräng. Fina skogsvägar. Betes- och åkermark sträcker sig över ca 16 ha. Med ljust läge på en liten höjd finner vi gården som har ett fint beläget boningshus som för närvarande är uthyrt, en ladugård med en avdelning för maskinförvaring samt verkstad med magasin ovan. I en separat byggnad finns garage. Ett äldre gårdscentrum ligger utmed vägen upp mot gården. Där finns idag endast ruiner efter det gamla torpet samt två ekonomibyggnader i äldre skick. Runt gårdscentrumen finns öppna betesängar. Genom den norra änden av fastigheten går en gammal gränsled. Denna historiska led invigdes 2012 och följer gamla gränsen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet. Hässlehult är ett värdefullt hagmarkslandskap med många gamla ekar och andra lövträd och betecknas som naturvärdesområde. Inägorna runt gården har värdefull fauna och flora samt kulturhistoriska värden.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

FALKENBERG HÄSSLEHULT 1:4-1:5 samt ÖVRAGÄRDE 1:3

Adress

Hässlehult 102 31162 Ullared

Totalareal
114,2 ha
Skogsmark
88,0 ha
Betesmark
11,0 ha
Övrigmark
3,0 ha
Skogsimpediment
12,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Småhusmark
0,1 ha
Virkesförråd
13 946 m3sk
Total tillväxt/år
554 m3sk
Kolbindning/ha
126 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Hässlehult 1:5

Boningshuset om 133+84 m², är uthyrt och av hänsyn till befintlig hyresgäst har ingen interiörfotografering gjorts. Det är dock möjligt att få visning av huset tillsammans med mäklare. Fiber finns framdraget till boningshuset.

Hässlehult 1:4

Enkel stuga om 31 m² i mer eller mindre originalskick från 1964, när stugan byggdes.

Byggnadssätt

På fastigheten finns ett gårdscentra bestående av boningshus, ladugård och vagnstall. En bit ifrån gårdscentrat finns ytterligare två äldre ekonomibyggnader.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Skogspartner inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 95 ha med ett virkesförråd om totalt 13 946 m³sk varav ca 9 174 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.
Skogsbruksplanen är bifogad i annonsen.

Skogsvård

Avverkningsförslaget för planperioden uppgår till 7 500 m3sk. Motsvarande tillväxt under samma tidsperiod är
5 500 m3sk.
Under planperioden bör fokus ligga på att utföra skogsvårdande åtgärder, så som gallring och röjning.
Det finns en stor andel äldre skog som under planperioden bör ersättas med yngre och växtligare skog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 10,44 ton kol totalt eller 0,11 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 11 938 ton vilket motsvarar 43 745 ton CO2e.

Inägomark

Inägomarken närmast gårdscentrum är identifierad som värdefull ur naturbevarandeperspektiv. Där finns värdefull flora och fauna samt kulturhistoriska värden.

Jakt

Jakträtten är för närvarande upplåten enligt skriftligt avtal med uppsägningstid 6 månader. Avtalet är uppsagt. Från och med sista oktober 2023 är jakten inte längre upplåten.

Arrende/nyttjanderätter

Åker- och betesmark om totalt 15,97 ha är utarrenderat med 5 årsavtal. Avtalet är uppsagt till den 31 december 2024.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kan komma att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, eventuell pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren. Ring och boka tid.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Falkenbergs kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och 7 100 kr för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 129 700 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud

Högstbjudande: 17 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter