fbpx

Lantbruk

Välkomna till Runnterrassen

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

FALUN STABERG 1:47 m.fl

Om fastigheten

Försäljning av bolag med 27 byggklara tomter i naturskönt område vid sjön Runn. El, kommunalt vatten och avlopp, dagvatten samt fiber till tomtgräns. Vägar med gatubelysning. Väl tilltagen storlek på tomterna och andel i samfällt område med brygga vid Runn. Området ligger i anslutning till Stabergs hamn och intill kulturreservatet Stabergs bergsmansgård med restaurang, barockträdgård och utsikten från Stabergsklack. Området ingår i Världsarvet Falun.
Prisidé: 28 000 000 SEK. Anbud senast 2021-06-10, kl.13.00.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Bolagsaffär

Försäljningen avser aktierna i bolaget AB Stabergsvikens Tomter som äger 27 byggklara tomter samt samfällt grönområde.
Köparens bud avser bud på aktier i bolag. Mer om försäljningssätt under budgivning.

Datarum

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information i ett slutet virtuellt datarum. Personlig inbjudan till datarummet erhålles av ansvarig mäklare eller biträdande mäklare vid förfrågan från spekulant.
I datarummet finns möjlighet att ta del av fördjupad information om bolaget, detaljplan, plankarta, markteknisk undersöksrapport (MUR), relationshandlingar, ritningar för ledningar mm, utdrag från fastighetsregistret, etcetera.

Vägbeskrivning

Beläget strax utanför Falun. Ta väg 69 från Hosjö mot Hedemora. Efter ca 3 km ta av mot Stabergs Småbåtshamn. Sväng höger strax innan småbåtshamnen. Området är tillgängligt och lättöverskådligt.

​​Objektet har också en interaktiv "Gårdskarta". Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information om din belägenhet.

Detaljplan

Genomförandetid tio år från laga kraft. Planen vann laga kraft 2017-04-13. Detaljplanen finns i datarummet.

Ingående fastigheter

A. Sjösidan nedre vägen
Falun Staberg 1:42, tomt 1352 kvm
Falun Staberg 1:43, tomt 1341 kvm
Falun Staberg 1:44, tomt 1293 kvm
Falun Staberg 1:45, tomt 1319 kvm
Falun Staberg 1:46, tomt 1419 kvm
Falun Staberg 1:47, tomt 1630 kvm

B. Norr om nedre vägen
Falun Staberg 1:48, tomt 1229 kvm
Falun Staberg 1:49, tomt 1240 kvm
Falun Staberg 1:50, tomt 1268 kvm
Falun Staberg 1:51, tomt 1212 kvm
Falun Staberg 1:52, tomt 1233 kvm
Falun Staberg 1:53, tomt 1234 kvm

C. Övre terrassen mot sjösidan
Falun Staberg 1:54, tomt 1342 kvm
Falun Staberg 1:55, tomt 1354 kvm
Falun Staberg 1:56, tomt 1341 kvm
Falun Staberg 1:57, tomt 1253 kvm
Falun Staberg 1:58, tomt 1536 kvm
Falun Staberg 1:59, tomt 1604 kvm
Falun Staberg 1:60, tomt 1491 kvm

D. Övre terrassen mot skogen
Falun Staberg 1:61, tomt 1213 kvm
Falun Staberg 1:62, tomt 1265 kvm
Falun Staberg 1:63, tomt 1208 kvm
Falun Staberg 1:64, tomt 1219 kvm
Falun Staberg 1:65, tomt 1253 kvm
Falun Staberg 1:66, tomt 1219 kvm
Falun Staberg 1:67, tomt 1394 kvm
Falun Staberg 1:68, tomt 1249 kvm

Samtliga tomter har andel i samfälligheten Falun Staberg S:2, areal 77 028 kvm, omfattande naturområde, bad- och småbåtsbrygga.
Alla arealuppgifter är hämtade från fastighetsregistret.

Områdesbeskrivning

Genom området löper ett ganska brant parti som delar det nedre området från det övre och skapar en terrassering av tomterna. I detaljplanen förstärker man terrasseringen med att sätta olika bygghöjder för att skapa en möjlig sjöutsikt mellan tallarna mot Runn. Området gränsar mot Stabergs småbåtshamn. Närheten till kulturreservatet Stabergs bergsmansgård med området Knivadalen-Staberg erbjuder flera natursköna stigar och vandringsleder.

Byggklart

El, kommunalt vatten och avlopp, dagvatten samt fiber finns framdraget till tomtgräns. Vägarna med gatubelysning är förberedda för asfaltering. Asfaltering har avsiktligt inte gjorts med tanke på de skador som annars kan uppkomma under byggnationsperioden. Dagvattenbrunnar i vägen är nedsänkta för att vägen ska kunna hyvlas. Vid asfalteringen kan sedan de teleskopiska brunnarna tas upp och anpassas i höjd till vägen. Väl tilltagen storlek på tomterna ger möjlighet att uppföra stora villor. Samtliga tomter har andel i samfällt område med brygga vid Runn. Inför grundläggning kommer vissa tomter att behöver schaktas ner medan andra behöver fyllas upp. På så sätt bör hantering av massorna till stor del kunna lösas inom området. Vissa sprängningsarbeten kan bli aktuella för anslutningsledningar på några tomter. Tomterna har nyligen märkts ut med gränsrör.

Bebyggelse

För att skapa en så stark naturkänsla som möjligt med närhet till sjö och skog, kommer byggnaderna att ha olika bygghöjd. Tomterna närmast sjön 1:43 - 1:47, får bebyggas med enplanshus, 20 % av tomtytan får bebyggas. Tomtområdet norr om vägen 1:48 - 1:53 samt 1:42 på sjösidan får bebyggas med souterränghus eller hus med förhöjt väggliv, 15 % av tomtytan får bebyggas. På den övre terrassen tomterna 1:45-1:68 får bebyggas med tvåvåningshus, 15 % av tomtytan får bebyggas. För att ytterligare förstärka naturkänslan och skapa en harmoni i området föreslås i detaljplanen att fasad och tak får en dämpad färgsättning.

Samfälld mark

På området finns två samfällighetsföreningar.
Stabergsvikens Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningarna Falun GA:1 (vägar, GC-väg och belysning) och GA:3 (dagvattenledningar). Till denna samfällighetsförening finns ytterligare några fastigheter anslutna som inte ingår i försäljningsobjektet men som nyttjar vägen.

Stabergsvikens Tomters Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Falun Staberg GA:2 (naturområde, bad- och småbåtsbrygga) omfattande den samfällda marken Falun Staberg S:2. Denna samfällighetsförening berör bara de fastigheter som ingår i denna försäljning.

Anslutningar

Vatten och avlopp är kommunalt genom Falu Energi & Vatten. Inga anslutningsavgifter tillkommer för tomterna för vatten och avlopp. På området finns två fastigheter som ägs av Falu Energi & Vatten. På fastigheten Falun Staberg 1:69 finns pumphus, beläget vid vändplatsen i änden av den nedre vägen. Rätten till vatten och avloppsledningar har fastigheten genom servitut.
I änden av övre vägen finns ytterligare en fastighet som ägs av Falu Energi & Vatten, Falun Staberg 1:70, denna fastighet är en reservfastighet för tekniska anläggningar men har ingen funktion i dag.

El och fiber finns framdraget till tomtgräns, anslutningsavgift tillkommer.

Service

Närmaste grundskola, förskola och livsmedelsbutik finns i Hosjö ca 3,5 km. Här finns även andra företag och service. I Hosjö finns även ett antal aktiva idrottsföreningar. Restaurang finns vid Stabergs Bergsmansgård ca 400 m. Busshållplats vid väg 69, avfarten till Kniva Lisselbo ca 900 m söderut, och vid Karlslund ca 1 000 m norrut. Avstånd till Falu centrum ca 9 km.

Relationshandlingar

Markentreprenaden har utförts av Dalafrakt Entreprenad AB grundat på handlingar upprättade av MAVACON Mark & VA konsult AB. Relationshandlingar med kartor, beskrivningar, prover och inspektioner mm finns i datarummet.

Budgivning

Budet läggs på samtliga aktier i bolaget AB Stabergsvikens tomter.

Tillgångarna i bolaget utgörs främst av tomterna och det samfällda området. Bolaget har bildats för att exploatera området och har inte haft någon annan verksamhet tidigare. Aktierna ägs i dag av Stora Enso AB.

Lämnat bud avser bud på samtliga aktier i AB Stabergsvikens tomter. Skulden till tidigare ägare och bolag i ägarkoncernen löses av köparen på tillträdesdagen mot minskning av lagt bud på aktierna, vilket framgår i aktieöverlåtelseavtalet (SPA).

Exempel: Bud läggs på aktierna på 30 miljoner. Skuld finns i bolaget på 4 miljoner. Köparen löser lånet på 4 miljoner och betalar 26 miljoner för aktierna. Om det egna kapitalet inklusive årets resultat avviker med mer än 50 000 kr vid tillträdesdagen i förhållande till balansräkningen per 2021-04-30 justeras köpeskillingen med motsvarande belopp.

Bud på aktierna kommer att hanteras på samma sätt som bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte vara bundna av bud eller accept förrän avtal för affären undertecknats av båda parter.

Budet på aktierna förutsätter också att köparen accepterar villkoren i SPA. Villkoren för SPA, årsredovisning per 2020-12-31 samt resultat- och balansräkning per 2021-04-30 finns i upprättat datarum under punkten SPA. Ta kontakt med fastighetsmäklarna för tillgång till datarummet. Eventuella synpunkter på SPA ska lämnas tillsammans med bud.

Säljaren önskar att tillträde och slutbetalning sker senast 2021-06-29. Om budgivare önskar ett senare tillträde ska även det anges tillsammans med budet.

Bud ska vara skriftligt. Bud ska vara mäklaren tillhanda senast den 10 juni 2021, kl 13:00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budet skickas till Ludvig & Co, Jan Bertholdsson, på e-post: jan.bertholdsson@ludvig.se. Använd gärna budblanketten i datarummet.

Lämna även gärna en beskrivning över hur ni tänkt att bebygga och utveckla området.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter