Lantbruk

Välbestockat i Hållan

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
16,9 ha
Skogsmark
16,9 ha
Virkesförråd
4 489 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM HÅLLAN 7:3

Adress

Hållan Offerdal

Om fastigheten

Ett välarronderat skifte om ca 17 ha produktiv skogsmark i anslutning till landsvägen i Hållan, Offerdal. Virkesförråd om 4 489 m³sk med enbart sluttavverkningsskog. Jakträtt i Offerdals Storlicens och Offerdals kronskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Fria Skog i augusti 2019. Enligt planen uppgår den produktiva skogsmarken till 16,9 hektar och det totala virkesförrådet bedöms uppgå till ca 4 489 m³sk med 2020 års tillväxt medräknad, vilket ger ett genomsnittligt skogsinnehav om ca 266 m³sk/ha.

Skogens fördelning på trädslag utgörs av 94 % gran och 6 % löv. Boniteten bedöms till 4,6 m³sk per hektar. Åldersfördelningen är förskjuten mot höga åldrar, fastigheten består enbart av slutavverkningsskog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Avdelning 5 och 10 är klassade som NS (naturvård med skötsel). Innan eventuell avverkning av dessa avdelningar kan ske bör samråd med Skogsstyrelsen ske.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten enligt Metria SeSverige.

Jakt

Fastigheten ingår i Offerdals storlicens samt Offerdals kronhjortsskötselområde. Jakten är fn upplåten enligt en muntlig överenskommelse.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i eventuella befintliga skogsbilvägar.

Pantbrev

Det finns tre skriftliga pantbrev till en summa om totalt 10 000 kr som gäller i både Hållan 7:3 och Hållan 7:1. Ansökan om dödning av dessa är inskickad till Lantmäteriet.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2020-08-25. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Hållan 7:3" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokom kommuns glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren. Intressenter får själva låta besiktiga och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Vid frågor om fastigheten kontakta Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter