fbpx

Lantbruk

Välbestockad skogsfastighet

Prisidé

4 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 10 jan

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,6 ha
Skogsmark
38,8 ha
Myr/kärr/mosse
1,6 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
8 227 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VAGGERYD MÄSSEBERG 1:18

Adress

Mässeberg 4 56892 Skillingaryd

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med högt virkesförråd i Vaggeryds kommun. Fastigheten består av 2 markområden om totalt ca 40,6 hektar mark varav 38,8 hektar produktiv skogsmark belägna cirka 1 mil sydväst om Skillingaryd och 8 km norr om Hillerstorp. Barrdominerade marker med ett uppskattat virkesförråd om cirka 8227 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Håkan Holm 2020 och uppräknad med 1 års tillväxt. Fastighetens produktiva skogsmark uppgår till 38,8 ha och är fördelad till två skiften Virkesförrådet är bedömt till 8227 m³sk vilket ger ett medeltal om 212 m³sk/ha. 8,2 ha ligger inom huggningsklass G1 och 26,7 ha inom huggningsklass G2, S1 och S2. Barr dominerar med 97% (59 % tall och 38% gran) av virkesvolymen, resterande 3% utgörs av löv. Medelboniteten på fastigheten beräknas till 5,7 m³sk/ha och tillväxten under planperioden är beräknad till 194 m³sk/år.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2029-06-30.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn eller kulturlämningar. (källa Riksantikvarieämbetet Fornsök)
Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara
själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Naturvärden

I skifte 1 avd 28 i skogsbruksplane finns ett område klassat som nyckelbiotop och som utgör kantzon mot Kvarnabäcken . Källa: Skogsstyrelsen Skogens Pärlor)

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Taxeringsvärde

Fastigheten är idag taxerad med typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet) och har sedan avstyckning av gårdscentrum genomfördes inte åsatts något eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 290 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 10 jan

Prisidé: 4 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter