fbpx

Skogsfastighet

Välbestockad och fin skog – Garde

Högsta bud

2 800 000 kr

Högstbjudande: 3 150 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
65,5 ha
Skogsmark
63,8 ha
Impediment
1,7 ha
Virkesförråd
9 600 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Gotland Garde Sindarve 1:20, del av. Hela skifte 2 & 3.

Adress

Garde Sindarve 826 623 61 Stånga

Om fastigheten

Sällsynt möjlighet att förvärva en mycket fin och välskött skog. Två obebyggda skogsskiften om totalt ca 65,5 ha med ett virkesförråd på omkring 9 600 m³sk där tillväxten nu är mycket god. Medelbonitet om 3,6 m³sk/ha/år enligt ny skogsbruksplan från Mellanskog och medelförrådet ligger på fina 151 m³sk/ha. Skogen säljs i första hand genom fastighetsreglering. Jakträtten är tillgänglig för köparen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 63,8 ha samt 1,7 ha skogsimpediment i form av berg. Medelbonitet bedömd till 3,6 m³sk per ha/år enligt ny skogsbruksplan från Mellanskog. I försäljningen ingår endast skogsskiftena och således inte avdelning 16 som är gårdscentrum. Virkesförråd bedömt till omkring 9 600 m³sk med 92 % tall, 6 % gran samt 2 % löv. Välbestockad fastighet med ett medeltal per hektar om fina 151 m³sk. Mycket välskött skog som dock under senare år halkat efter i skötseln. Avverkningsförslaget ligger på omkring hälften av virkesförrådet och är jämnt fördelat på gallring och slutavverkning. Hög andel gallringsskog, se mera i skogsbruksplanen som finns i sin helhet på hemsidan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Erfordras sannolikt ej. Marken kan endast förvärvas av sådan som redan äger befintlig jordbruksfastighet i Garde eller intill liggande socken. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd. Vid en eventuell avstyckning kan förvärvstillstånd bli aktuellt.

Naturvärden

Avdelning 1 och 18 klassas i skogsbruksplanen som naturvård orört (NO). Det rör sig äldre skog.

Forn- och kulturlämningar

Det finns tre registrerade fornlämningar på berörd mark. Samtliga återfinns på skifte 2. Det rör sig om två stensättningar och en grav markerad av sten/block. Uppgifter enligt fastighetsutdrag och Riksantikvarieämbetets "fornsök". Läs gärna mera på: http://www.fmis.raa.se

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdet.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet, hela skifte 2 & 3. Området kan eventuellt styckas av och bilda en egen fastighet men annars måste området fastighetsregleras till av köparen redan ägd jordbruksfastighet i Garde eller angränsande socken. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen hos enligt förrättningslagen. Det är Lantmäteriet som hanterar förrättningen och bedömer vad som är lämplig fastighetsbildning.

Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Angiven areal är enligt skogsbruksplan. Således ingen exakt areal. Den bestäms först i samband med förrättningen hos Lantmäteriet.

Försäkring

Säljaren har en gårdsförsäkring hos Länsförsäkringar. Där ingår "skogsförsäkring mer".

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Använd er gärna av den aktiva gårdskartan som ni finner via vår hemsida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 221 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter