fbpx

Skogsfastighet

Välbestockad fastighet om 134 hektar – Vallentuna

Försäljningssätt

Anbud senast mån 11 dec

Anmäl intresse

  • Kolförråd 140 ton/ha

Om fastigheten

Välbestockad skogsmark invid Roslagsstoppet i Vallentuna. Totalt ca 134 hektar i ett skifte med mestadels gallrings- samt slutaverkningsbar skog. Produktiv skogsmark om 102,6 hektar med ett totalt virkesförråd om 21846 m³sk. Fin jakt på älg och småvilt i vacker miljö. Fiskesamfällighet ger rätt till fiske i flera sjöar varav sjön Hoven är en speciellt vacker skogsjö. Totala intäkter exklusive moms per år är ca 90.000 kr fördelat på 60.000 kr för ca 500 m² mark, 25.000 kr för jakten som för närvarande är upplåten och drygt 5.000 kr från del i Häradsallmänning. En fin och nyligen grusad skogsbilväg går genom markerna.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VALLENTUNA SÖDERHALL 5:7

Adress

Roslagsstoppet 3 18697 Brottby

Totalareal
133,9 ha
Tomtområde
133,9 ha
Virkesförråd
21 846 m3sk
Total tillväxt/år
497 m3sk
Kolförråd/ha
140 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastighet, skifte 4 av Vallentuna Söderhall 5:7 enligt kartbilder. Nedan kallat markområdet.
En ansökan om avstyckning alternativt fastighetsreglering avses skickas till Lantmäteriet i samband med att avtalshandlingar undertecknas. Säljaren står för kostnaden vid avstyckning. I händelse av att en köpare önskar ansöka om fastighetsreglering till av köparen redan ägd fastighet står köparen för kostnaden gällande fastighetsreglering hos Lantmäteriet.

Arealuppgifter

Enligt SeSverige är markområdet totalt 133,92 hektar.
Enligt skogsbruksplanen är markområdet totalt 133,9 hektar varav:
Produktiv skogsmark 102,6 hektar
Myr/kärr/mosse 2,5 hektar
Berg/Hällmark 16,7 hektar
Inäga/åker 1,4 hektar
Väg 0,3 hektar
Vatten 7,9 hektar
Annat 2,5 hektar

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen är det totala virkesförrådet 21846 m³sk. I medeltal finns hela 213 m³sk per hektar. På markområdet finns 55 % tall, 36 % gran och 9 % löv. Boniteten är 5,3 m³sk per hektar. Totalt under planperioden ges förslag om fyringsavverkning och gallring om 7299 m³sk. Åldersklassfördelningen är relativt jämn så när som att det är en låg andel kalmark och ung skog.

Jakt

Jakträtten är idag upplåten och inbringar ca 25000 kr per år exklusive moms. Vid uppsägning av jakträttsavtalet senast december 2023 blir jakten fri juli 2024. Markområdet ingår idag i ett område om ca 3000 hektar som jakträttshavaren jagar på. Det finns inga garantier att köparen av markområdet får möjlighet att jaga på dessa ca 3000 hektar. För kontakt med jaktledaren i jaktlaget hänvisas till handläggande fastighetsmäklare.
Markområdet är en del av Älgförvaltningsområde Södra Roslagen. Gott om älg relativt andra områden och stam av dovhjort.

Naturvärden

Det finns flera naturvärdesobjekt registrerade på markområdet, dels inom markområdet, dels angränsande mot grannfastigheter. Bl.a. finns flera naturvärdesobjekt benämnda barrskog, en lövsumpskog och en blandsumpskog inom markområdet.

Det finns flera nyckelbitotoper registerade på markområdet:
Ö.Harsjön: Ca 0,8 hektar med beskrivningen "Rikligt med lågor, Rörligt markvatten , Sjö/havsstrand avgränsar del av obj"
300 M. Ö. Harsjön: Ca 1,3 hektar med beskrivningen "Brandrefugium ,Hög och jämn luftfuktighet ,Objektet är källpåverkat ,Värdefull kryptogamflora".
700 M SV. Mårdsjön: Ca 0,8 hektar med beskrivningen "Rikligt med lågor ,Rikligt med levermossklädda lågor ,Hög och jämn luftfuktighet"
100 M N.Hoven: Ca 2,5 hektar med beskrivningen "Stort inslag av senvuxna träd, Hög och jämn luftfuktighet, Rikligt med lågor"
N.O.Hoven: Ca 1,5 hektar varav endast en del ligger inom markområdet. Beskrivning:
"Rikligt med döda träd och högstubbar ,Hög och jämn luftfuktighet ,Sjö/havsstrand avgränsar del av obj. ,Stora ornitologiska värden"

Inom markområdet finns även sumpskogar registrerade.

Källa: Skogsstyrelsen

Forn- och kulturlämningar

Vid fastighetens västra gräns finns en fornlämning i form av en raserad ekonomibyggnad. Källa: Skogsstyrelsen

Fiskesamfällighet

Markområdet har del i samfälligheten Vallentuna Söderhall FS:6 där ändamålet är fiske. I Harsjön, Hoven och Mårdsjön finns abborre, gädda m.fl. arter. Tillgång till kräftor finns. Hoven, som är en otroligt vacker skogssjö, är enligt en tidigare skrivelse från Vallentuna naturskyddsförening en sjö med dokumenterat höga limnologiska värden och i stort sett opåverkad av föroreningar.

Häradsallmänning

Del i Knivsta Långhundra Allmänning S:1 vilket är en Häradsallmänning om drygt 287 hektar som ger en årlig intäkt om ca 5000 kr.

Nyttjanderätt

Det finns ett muntligt avtal med ett företag som hyr uppställningsplats av sina bodar/containers på en yta om cirka 500 kvm. Avtalet inbringar 60.000 kr per år, exkl moms,

Vägsamfällighet

Vallentuna Söderhall GA:3: Ändamålet är "Skogsväg med stickväg" vilket i klartext innebär vägen som leder fram till Söderhall 5:7. Delägande fastigheter är Söderhall 5:7, 1:1 och 5:8. Underhåll, plogning och drift sköts i egen regi alternativt emellanåt genom lejd arbetskraft. Kostnad ca 5000 kr per år

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person för denna fastighet. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Tillträde

Tillträde till markområdet sker efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Planer, bestämmelser mm

Markområdet ligger utanför detaljplanerat område.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka markområdet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom sakkunnig före köpet undersöka markområdet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. Köparen är medveten om att uppgifterna i objektbeskrivningen inte är heltäckande utan endast utgör ett stöd. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn alltid visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För att ta sig till fasigheten behöver man passera en bom vid Ländias Cocosbollar (Söderhall 4). För koden till denna bom hänvisas till handläggande fastighetsmäklare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilden när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen samt se var på fastigheten du befinner dig.

Vägbeskrivning

Från E18 tar man avfarten vid Roslagsstoppet och fortsätter en kort bit på Gamla Norrtäljevägen. Sväng in höger vid Ländias Cocosbollsfabrik. Här finns en bom och för att få koden kontaktar man handläggande fastighetsmäklare Markus Helin på 072-3869282. För den som kör med hjälp av Iphons GPS slås lämpligtvis adressen Söderhall 4 in för att komma ända fram till bommen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 11 dec

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter