fbpx

Skogsfastighet

Välarronderad jord och skogsmark om 195 ha

Prisidé

16 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 31 maj kl 12:00

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare.
    Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda

Anmäl intresse

Om fastigheten

Äspenäs är en jord- och skogsfastighet belägen söder om Lidhult i Ljungby kommun. Totalt omfattar fastigheten 195 ha varav 166 ha produktiv skogsmark och 20 ha inägomark. Fastigheten i ett samlat skifte har ett väl utbyggt nät av skogsbilvägar över hela fastigheten vilket ger korta drivningsvägar. Gran är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 21 649 m³sk. Den välarronderade fastigheten erbjuder ett rationellt skogsbruk med växande tillväxtskogar. Bra möjligheter till rekreation och jakt på älg, rådjur och vildsvin.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY ÄSPENÄS 2:1

Adress

Äspenäs 4 34173 Lidhult

Totalareal
195,7 ha
Skogsmark
166,4 ha
Impediment
2,4 ha
Inägomark
20,1 ha
Väg och kraftledning
2,8 ha
Övrigmark
4,0 ha
Virkesförråd
21 649 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Maskinhall

Före detta mobiliseringsförråd. Byggnad uppförd i stålkonstruktion med väggar och tak av plåt. Yta om cirka 650 kvm. Asfalterad yta såväl inne i bygganden som utanför. 4 stycken portar.

Ladugård

Konventionell ladugård. Byggnaden är uppförd i trä konstruktion, med uppmurat fähus. Fasad av trä och taket belagt med eternit. Byggnaden har inte använts för sitt ursprungliga ändamål på flera år, men är i gott skick och väl användbar som förråd med lång återstående livslängd.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad 2018 av Leif Persson samt uppdaterad och framskriven 13 september 2022 av Curt Bodmark uppgår den totala produktiva skogsmarken till 166,4 ha. Totalt virkesförråd beräknas uppgå till 21 649 m³sk med en medelbonitet om 7,2 m³sk/ha och år. Medelförrådet per hektar uppgår till 130 m³sk/ha. Fastighetens skogar är barr dominerade med 65% gran, 27% tall och 8% löv. Ålderfördelningen är jämn, det som det finns mindre av är skog i 20- till 40 års åldern samt en mindre övervikt mot ungskog.
I gallringsmogen ålder finns cirka 10 000 m³sk och cirka 10 700 m³sk är slutavverkningsmoget. Följer man skogsbruksplanens avverkningsförslag så kommer man under de kommande 10 åren avverka 8079 m³sk varav cirka 1880 m³sk är gallring och slutavverkning cirka 6199 m³sk. Tillväxten under samma period beräknas uppgå till 796 m³sk.
Fastighetens skogsbilvägar håller en god standard och fastigheten genomkorsas av allmän väg vilket gör att åtkomsten är god.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50% ac skogsmarken utgöras av kalmark eller skog som är yngre än 20 år. Idag utgör cirka 39 % kalmark eller skog under 20 år.

Fastighetsgränser

Gränsernas utmärkning är i varierande skick.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 20,1 ha. Inägomarken är upplåten tills vidare. Nästa omförhandling 20250301. Arrendeintäkt 12 774 kronor/år (exkl. moms.)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns registrerad tjärränna (tjärframställningsplats, samt en bytomt med äldsta belägg från 1543. (källa: SeSverige)

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden. Källa: SeSverige

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvigfast.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Taxeringsvärde

Fastigheten är idag taxerad med typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet) och har sedan avstyckning av gårdscentrum genomfördes inte åsatts något eget taxeringsvärde.

Torvtäkt

På fastigheten har Södra Energi brutit torv. Torvtäkten är under slutskede och kommer avslutas. För mer information om torvtäkt och återställande av mark kontakta ansvarig mäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 325 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 31 maj kl 12:00

Prisidé: 16 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter