fbpx

Skogsfastighet

Väl arronderad skogsfastighet i Skålsjön, 30 km söder om Alfta och Edsbyn

Utgångspris

16 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 16 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
575,0 ha
Skogsmark
460,0 ha
Myr/kärr/mosse
93,1 ha
Väg och kraftledning
17,5 ha
Övrigmark
3,6 ha
Vatten
0,8 ha
Virkesförråd
47 739 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OVANÅKER SKÅLSJÖN 3:1

Adress

Skålsjön 742 82895 Viksjöfors

Om fastigheten

Två väl arronderade skogsskiften, timmerstuga med tillhörande uthusbyggnad belägna vid byn Skålsjön, 30 km söder om Edsbyn & Alfta. Fastigheten ligger väl åtkomlig från riksväg 50, Faluvägen som går genom det större skiftets västra del. Försäljningsobjektet har en totalt areal om 547,2 hektar, varav ca 460 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 47 800 m³sk, medelvolymen per hektar är 104 m³sk med en medelbonitet på 4,3 m³sk. Åldersfördelningen på fastigheten består till stor del av yngre skog. Jakt i Skålsjöns viltvårdsområde om 1 375 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stuga

Stuga i timmer under tegeltak. Vedspis och öppen spis. El finns indraget, enkelt avlopp utan avloppsanläggning. Altan. Boyta om ca 48 m2.

Byggnaden är av enklare standard och inredning.

Garage/Uthus

Garage- och uthusbyggnad. Byggnaden är uppförd i delvis timmerstomme delvis reglar och panel under tegeltak. Innehållande vedbod och garage. Byggnadsarea om ca 55 m2.

RÄTTELSE
Det har i efterhand framkommit att denna byggnad delvis är belägen på angränsande fastighet (Skålsjön 1:5) utan vare sig, servitut eller nyttjanderätt.
Efter överenskommelse med och förslag från ägaren till Skålsjön 1:5 kommer saken att tas upp med tillträdande ägare.

Allmänt

Fastigheten Skålsjön 3:1 är beläget vid sjön Skålsjön efter riksväg 50 ca 30 km söder om Alfta och Edsbyn i Ovanåkers kommun. Fastigheten består av två skiften båda med ett välutbyggt vägnät. På det större skiftet enbart egna vägar.

Fastigheten har en total areal på 574,2 hektar, varav ca 460 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 47 700 m³sk.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2017 av Mellanskog. Planen har uppdaterats till och med 2021 av Jennie Olsson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 460,0 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 47 700 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 23 000 m³sk. Medelvolymen per hektar är 104 m³sk och medelboniteten uppgår till 4,3 m³sk per hektar. Virkesförrådet domineras av tall (71 %) samt att åldersfördelningen på fastigheten är förskjutet mot yngre och medelålders skogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning och gallring för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Skogsvård att utföra inom kommande planperioden är markberedning ca 50 hektar, plantering ca 18 hektar och ca 160 hektar röjning.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns på fastigheten inga av Skogsvårdsstyrelsen registrerade nyckelbiotoper. Däremot finns 6 områden med registrerade sumpskogar. Nordöstra delen ligger inom Häsbodalen som är av riksintresse för naturvården. Skogsbruket i det området skall bedrivas med särskild hänsyn till områdets naturkvaliteter. Detta område finns beskrivet i skriften ”Värdefull natur i Gävleborgs län” som har sammanställts av länsstyrelsen (Källa Skogsstyrelsen, Skogsbruksplan).

Forn- och kulturlämningar

Enligt uppgift skall det i området vid avdelning 45, 46 och 58 finnas en kojplats där ”Målargubben” Ersker Åsberg bodde med 2 hundar fram till cirka 1936. Rester av ett vattenhjul finns i Skålsjöbäcken i avdelning 55 norra delen. På en myr i stora skiftets östra del finns rester av en lada som använts vid myrslåtter. I avdelningarna 83 och 135 finns det rester av större skogsarbetarkojor. På fastigheten finns det gott om kolbottnar och kojruiner som vittnar om en tidigare epok i skogens historia (Källa: Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet & Skogsbruksplan).

Jakt

Jakten ingår i Skålsjöns VVO om 1 375 ha.
Kontaktperson Sigvard Hansson, Tele: 070-6316282. Mail: sigvard.hansson@helsingenet.com

Bergstäkt

Bergtäkten är avslutad och tillståndet har avregistrerats 2014-10-08. Kvarvarande material ägs av Mållångens samfällighetsförening. Mållångens samfällighetsförening har rätt att nyttja kvarvarande upplag till och med 2026-07-01.
Kontaktpersoner:
Göte Rösth: 070- 519 37 62
K-Å Hammar: 070- 211 23 64

Samfällighet Ovanåker Gundbo S:1

Skålsjön 3:1 är en av 10 delägare i samfälligheten Gundbo S:1. Enligt fastighetsutdraget är samfällighetens ändamål väg (Norrsockenvägen). Skålsjön 3:1 ägarandel i Gundbo S:1 är okänd.

Samfällighet Ovanåker Mossbo S:2

Skålsjön 3:1 är en av 82 delägare i samfälligheten Mossbo S:2. Enligt fastighetsutdraget är samfällighetens areal 2,6 hektar och dess ändamål grustag. Skålsjön 3:1 ägarandel i Mossbo S:2 är 2,3 procent.

Samfällighet Ovanåker Nordanå S:3

Skålsjön 3:1 är en av 82 delägare i samfälligheten Nordanå S:3. Enligt fastighetsutdraget är samfällighetens areal 2,55 hektar och dess ändamål grustag. Skålsjön 3:1 ägarandel i Nordanå S:3 är 2,3 procent.

Samfällighet Ovanåker Nordanå S:4

Skålsjön 3:1 är en av 82 delägare i samfälligheten Nordanå S:4. Enligt fastighetsutdraget är samfällighetens areal 0,86 hektar och dess ändamål grustag. Skålsjön 3:1 ägarandel i Nordanå S:4 är 2,3 procent.

Samfällighet Ovanåker Västanå S:2

Skålsjön 3:1 är en av 82 delägare i samfälligheten Västanå S:2. Enligt fastighetsutdraget är samfällighetens ändamål grustag. Skålsjön 3:1 ägarandel i Västanå S:2 är 2,3 procent.

Samfällighet Ovanåker Västanå S:4

Skålsjön 3:1 är en av 82 delägare i samfälligheten Västanå S:4. Enligt fastighetsutdraget är samfällighetens areal 2,51 hektar och dess ändamål grustag. Skålsjön 3:1 ägarandel i Västanå S:4 är 2,3 procent.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga skogsskiftena på egen hand eller genom konsult därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo. För att få ansöka om förvärvstillstånd prövad krävs en avgift om 7 100 kronor till Länsstyrelsen. (Källa: Länsstyrelsen, Gävleborgs län)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 850 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 16 jul

Utgångspris: 16 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter