fbpx

Lantbruk

Vackert belägen skogsfastighet öster om Kälarne

Högsta bud

2 925 000 kr

Högstbjudande: 3 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 15 Nov

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en fastighet med bra tillväxt i närheten av Kälarne. Fastigheten är belägen 7 km öster om Kälarne. Totalareal om ca 77 ha varav ca 68,3 ha produktiv skogsmark. Totala virkesförrådet uppgår till ca 8 600 m3sk och med en medelbonitet om ca 5,2 m3sk/ha, vilket vidare ger en årlig tillväxt om ca 420 m3sk.
Fastighetens skogar domineras av växtliga ungskogar och övervägande del i huggningsklassen G1. Se mer i bifogad skogsbruksplan.
I affären följer även bra jakt inom Valla Viltvårdsområde vilket omfattar 2 900 hektar. Viltvårdsområdet är i sin tur en del i Storåsens Älgskötselområde.

Utgångspris 3 300 000 kr. Anbud senast 2023-11-15.

För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta Fastighetsmäklare Anders Sahlin 063-15 71 12, anders.sahlin@ludvigfast.se

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE BY 1:58

Adress

BRÄCKE BY 1:58

Totalareal
76,8 ha
Skogsmark
68,3 ha
Skogsimpediment
6,6 ha
Berg/hällmark
0,9 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
8 583 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i September 2023 av Patrik Albertsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 76,8 hektar varav ca 68,3 hektar utgör produktiv skogsmark och innehar ett virkesförråd om ca 8 583 m³sk . Medelboniteten är beräknad till 5,2 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 419 m³sk per år. Skogsbeståndet domineras av gallringsskogar som är i behov av gallring på en totalareal om ca 39 ha.

För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Det finns för närvarande ett röjningsbehov av en areal på ca 6,3 ha.(ej lagstadgat)

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. (den sk 50% regeln)

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten Bräcke By 1:58 ingår i Valla Viltvårdsområde med en areal om 2 855 ha, och det i sin tur i Storåsens Älgskötselområde.
För att få full köttlott krävs 150 ha egen mark men för markägare med mindre areal finns möjlighet att arrendera upp det resterande av jaktlaget.
Jakten efter övrigt vilt får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal.

Fiske

Det är inte uträtt huruvida fastigheten har fiskerätt.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper, men det finns flera områden med sumpskog registrerat. (Källa: Skogsstyrelsen via Se Sverige)

Skogen som klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 6737 ton vilket motsvarar 24 684 ton koldioxid.

Arealuppgifter

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 3 300 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Anders Sahlin tel 063-157 112 anders.sahlin@ludvigfast.se tillhanda senast den 2023-11-15

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Betalingsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommuns glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Välkommen ut i skogen

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Vägar

Fastigheten har andel i vägar, Ängsvikens samfällighetsförening.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 15 Nov

Högstbjudande: 3 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter