Skogsfastighet

Vackert belägen skogsfastighet intill Ströms Vattudal

Försäljningssätt

Anbud senast mån 16 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
88,9 ha
Skogsmark
74,6 ha
Skogsimpediment
6,5 ha
Inägomark
6,9 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
5 595 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND HÅKAFOT 1:6 och 1:21

Om fastigheten

I byn Håkafot, ca två mil söder om Gäddede, ligger denna fastighet belägen med en vacker utsikt över Munsfjället och StrömsVattudal.
På södra sidan av sjön ligger Hällingsån som störtar utför ett drygt 40 meter högt fall, ned i Sveriges längsta kanjon.
Total areal om 88,9 ha varav 74,6 ha är skogsmark med ett virkesförråd om 5 595 m³sk.
Fastigheten ligger i hjärtat av av Frostviken och ger mycket goda förutsättningar, utöver själva skogsägandet, till ett rikt friluftsliv med fjällvandring, fiske, jakt- och svampmarker i närområdet.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud Ludvig & Co, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2020-11-16.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

">

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-08. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 74,6 ha med ett virkesförråd om 5 595 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass S1. Medelboniteten uppskattas till 3,8 vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 182 m³sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering om 17,8 ha.

Det finns röjningsbehov på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Frostvikens södra ÄSO om 143 000 ha. Inom området jagar man enskilt eller i jaktlag.

Jakten för denna fastighet är utarrenderad enligt avtal till 2023-10-26, för kopia av befintligt avtal kontakta fastighetsmäklaren.

Vid frågor om jakten kontakta Olle Adolfsson, kontaktperson Frostvikens södra ÄSO, 070-222 84 60.

OBS: Nya uppgifter om jakten: Avtalet om upplåtelse av jakt har nu upphört via förlikning. Avtalet har upphört att gälla med omedelbar verkan den 6/10 2020. För att se bekräftelsen samt tidigare avtal kontakta fastighetsmäklaren.

Natur & kultur

På fastigheten finns idag inga registrerade naturvärden/kultur/fornminnen (Källa: Se Sverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Håkafot 1:21

Avd 50 i Skogsbruksplanen består av fastigheten Håkafot 1:21. Denna är ej fältbesök utfört på men enligt uppgift av säljaren så består arealen av igenvuxen betesmark.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 375 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter