fbpx

Lantbruk

Vacker gård med bra boende

Prisidé

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 4 Nov kl 01:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
74,3 ha
Skogsmark
60,2 ha
Myr/kärr/mosse
9,3 ha
Inägomark
3,9 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
7 829 m3sk
Boyta
169 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄRNAMO SKRIPERYD 1:5

Adress

Skriperyd Norragården 3 33177 Rydaholm

Om fastigheten

I trakten där Jönköpings län möter Kronoberg hittar vi Skriperyd Norragård 3. Gårdens ägor omfattar 74,3 ha variationsrik mark i ett småbrutet landskap. Här finns växtliga granungskogar och naturskön åker- och betesmark. Virkesförråd ca 7 829 m3sk. Skogen som är lättåtkomlig når man via den egna skogsbilvägen. Gårdscentrat har ett fint läge med väl underhållet bostadshus som erbjuder bl.a. vackra trägolv och ett lantligt kök med gjutjärnsspis, äldre ladugård och uthus.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är uppfört omkring 1900-talets början i 1½-plan på i huvudsak torpargrund och mindre källardel. Huset är kontinuerligt underhållet och i gott skick. Timmerstomme klädd med träpanel, 3-glas fönster och tak klätt med betongpannor. Vatten från grävd brunn och avlopp till 3-kammarbrunn med infiltration. Se mer info i prospekt.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad med sedvanliga utrymmen såsom fähus, loge och ränne. Ladugården är uppförd i träkonstruktion med tak belagt med delvis plåt och delvis eternit.

Byggnadssätt

På fastigheten finns förutom bostadshus och ladugård även magasin/garage, brygghus och jordkällare. Ekonomibyggnaderna är i normalt underhållsskick.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad i juli 2021 omfattar skogsarealen 60,2 ha produktiv mark och 9,3 ha skogligt impediment. Skogsmarken utgörs i huvudsak av barrskog med 68% gran, 22% tall och 10% löv. Virkesförrådet är beräknat till 7829 m³sk vilket ger ett medeltal om 130 m³sk/ha . Tillväxten är beräknad till 301 m³sk/år. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,7 m³sk per ha och år. Fastigheten har ett väl utbyggt vägnät och normala drivnings förhållanden. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen omfattar inägomarken 3,9 ha och utgörs i huvudsak av betesmark. Inägomarken är muntligt upplåten. Inga stödrätter följer fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns fyra registrerade fornlämningar i form av gravfält, hög, vägmärke och en fyndplats. Alla fornlämningar ligger på skifte 1 och i anslutning till brukningscentrat. Källa: SeSverige

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop registrerad om cirka 5 ha. (tallsumpskog). I övrigt finns inga ytterligare områden med höga naturvärden registrerade. Källa: SeSverige

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.
Möjlighet finns att lämna bud på del av fastigheten men för möjlighet till förvärv av del förutsätts att det finns intresse för resterande del av övrig spekulant. För mer information om eventuella bud på del av fastigheten kontakta ansvarig mäklare

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Delförsäljning

Möjlighet finns att lämna bud på del av fastigheten men för möjlighet till förvärv av del förutsätts att det finns intresse för resterande del av övrig spekulant alternativt att kvarvarande del kan bilda egen fastighet. För mer information om eventuella bud på del av fastigheten kontakta gärna ansvarig mäklare

Jakt

Jakträtten är muntligt upplåten är fri för ny ägare fr 2022-07-01. Fastigheten ingår i större älgjaktlag.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 60 800 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 4 Nov kl 01:00

Prisidé: 6 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter