Skogsfastighet

Skogsfastighet med virkesförråd om 49 151 m³sk

Försäljningssätt

Anbud senast fre 11 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
399,9 ha
Skogsmark
329,5 ha
Skogsimpediment
57,6 ha
Inägomark
5,7 ha
Väg och kraftledning
7,1 ha
Virkesförråd
49 151 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND KÄRRNÄSET 1:62, 1:63, 1:81 del av, 1:54

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen i Kärrnäset ca 1 mil nordväst om Strömsund, Jämtland. Areal om 399,9 ha varav 329,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om 49 151 m³sk varav 14 519 m³sk är S1 och S2 skog.

Virkesförrådet är i huvudsak fördelat på yngre tillväxtskog samt skog över 55 år eller äldre. Fastigheten är välskött och har en hög årlig tillväxt om 1 627 m³sk!

Fastigheten erbjuder till stor andel äldre gallringsskog samt föryngringsavverkningsskog av det totala virkesförrådet, vilket ger möjlighet till tidig avkastning, samt stora arealer med tillväxtskog som tryggar framtida virkesförråd.

Fastigheten ger utöver de rent skogliga aspekterna stora möjligheter till jakt och fiske i naturskönt område.

Jakt i VVO om ca 7 131 ha.

Se Flygfilm!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Boningshus

Timrad stuga

Lada

Lada??

Fallfärdigt hus

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2015 av Kalle Lennartsson. Planen är ajourhållen i februari 2020 av Jan Lundberg.
Fastigheten består av totalt ca 329,5 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är 49 151 m3sk med en stor andel gallrings och slutavverkningsskog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering om 4,7 ha. Det finns även behov av gallring om 18,8 ha och röjning om 7,9 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna har jakträtt på hela VVO och tillhör Kärrnäsets-Renåns jaktlag som har tre sektioner/lag. Tillhör Byvattnets ÄSO med en areal om 44 607 ha och ingår vidare inom Kärrnäset Renålandets VVO med en areal om 7 131 ha. Småvilt får jagas i hela området.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad hos SKS på fastigheten. Fem avdelningar har fått målklassen NO (Naturvård Orört).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturhistoriska objekt är funna på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.
Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 57 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter