Skogsfastighet

Större skogsfastighet i Jämtland

Försäljningssätt

Anbud senast mån 5 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
397,8 ha
Skogsmark
329,6 ha
Skogsimpediment
57,6 ha
Inägomark
3,7 ha
Väg och kraftledning
6,9 ha
Virkesförråd
49 163 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND KÄRRNÄSET 1:62, 1:63, 1:54, 1:81, del av

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen i Kärrnäset ca 1 mil nordväst om Strömsund, Jämtland. Areal om 399,9 ha varav 329,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om 49 151 m³sk varav 14 519 m³sk är S1 och S2 skog.

Virkesförrådet är i huvudsak fördelat på yngre tillväxtskog samt skog över 55 år eller äldre vilket ger möjlighet till tidig avkastning, samt stora arealer med tillväxtskog som tryggar framtida virkesförråd. Fastigheten är välskött och har en hög årlig tillväxt om 1 627 m³sk!

Fastigheten ger utöver de rent skogliga aspekterna stora möjligheter till jakt och fiske i naturskönt område.

Jakt i VVO om ca 7 131 ha.

Se Flygfilm!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

">

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2015 av Kalle Lennartsson. Planen är ajourhållen i februari 2020 av Jan Lundberg.
Fastigheten består av totalt ca 329,6 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är 49 163 m3sk med en stor andel gallrings och slutavverkningsskog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering om. Det finns även behov av återväxtkontroll och röjning.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår i Byvattnets Älgskötselområde.
Fastigheterna ingår idag i Kärrnäsets-Renåns jaktlag som har tre sektioner, fastigheterna ingår i sektion C som jagar på ca 1 600 ha.
Köparen får själv ansöka om inträde i jaktlaget.

Det finns 2 nyttjanderättsavtal gällande jakten där denne är upplåten till den 2021-06-31. För att avtalet skall upphöra att gälla skall avtalet sägas upp senast 6 månader före avtalets utgång. Dessa avtal är uppsagda av säljaren.
Jakträtten övergår därmed till köparen den 2021-07-01.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad hos SKS på fastigheten (Källa: Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturhistoriska objekt finns registrerade på fastigheten (Källa: Se Sverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.
Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

Tillträde enligt särskild överenskommelse.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller Strömsund Kärrnäset 1:62, 1:63, 1:54 i sin helhet, samt område av fastigheten Strömsund Kärrnäset 1:81. Området av fastigheten Strömsund Kärrnäset 1:81 kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd fastighet. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet.

Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område av fastigheten Strömsund Kärrnäset 1:81 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Kallkälla

På fastigheten Kärrnäset 1:81 finns en kallkälla. I samband med den lantmäteriförrättning som nu pågår för att separera gårdcentrat som säljaren avser att behålla (bortritat från kartor i detta prospekt) kommer det att upprättas ett servitut där gårdscentrat har rätt att ta vatten ur vattenkällan som finns på fastigheten Kärrnäset 1:81.
En grannfastighet nyttjar kallkällan som ligger på fastigheten Kärrnäset 1:54. Säljaren har gett denne rätt att enligt avtal upprätta ett servitut för detta.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter