Lantbruk

Vilan 1 – Hamneda

Prisidé

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 2 Dec kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,1 ha
Skogsmark
36,2 ha
Impediment
0,7 ha
Inägomark
8,3 ha
Väg och kraftledning
1,4 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
2 827 m3sk
Boyta
95 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY HAMNEDA 3:4

Adress

Vilan 1 34175 Hamneda

Om fastigheten

Idylliskt inbäddat i det vackra kulturlandskapet i Lagandalen och Hamnedabygden finns Hamneda – Vilan 1, cirka 15 minuter söder om Ljungby. Gården omfattar cirka 47 ha fördelade på två skiften om cirka 46 respektive 0,88 ha. Ägoslagen utgörs huvudsakligen av 36 ha skogsmark samt 8,3 ha åker- och betesmark. Gårdscentrum är beläget i sydvästra delen på det stora hemskiftet med en trevligt placerad mangårdsbyggnad från 1920-talet omgiven av ett antal ekonomibyggnader. Markerna har god tillgång på vilt och kan erbjuda många fina jaktupplevelser.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Mangårdsbyggnaden på Vilan 1 är en villa i 1½-plan uppförd omkring år 1924. Mangårdsbyggnaden ligger centralt placerad på gårdscentrat med ekonomibyggnaderna och inägomarken i anslutning. Huset är uppfört i plankstomme och bjälklag av trä på delvis torpargrund och delvis källargrund. Taket är belagt med bandplåt och fönstren är av typen kopplade tvåglas. Uppvärmningen sker via vedpanna med elpatron (vattenburet värmesystem). Vattnet tas från en enskild, grävd brunn (självtryck fram till huset). Enskilt avlopp till en trekammarbrunn med infiltration (anlagt våren 2020).
Entrévåning inrymmer entré med trappa upp till andra våningen, kök, vardagsrum/sal, och ett allrum/sovrum, badrum samt hall med trappa till källaren och grovingång. Andra våningen innehåller hall och två stora sovrum. Gott om snedgarderober/kattvindar.

Ladugård

Högbyggd ladugård av traditionell typ om ca 250 kvm (enligt tax) Fähusdel med gjutna väggar och äldre nötkreaturs inredning i trä. (generös takhöjd ) I övrigt är ladugården uppförd med en trästomme och träklädsel under ett eternittak. Förutom stalldelen finns loge, ränne, spannmålsmagasin, samt förvaringsutrymmen och ett garage i ett tillbygge med snedtak.

Maskinhall och verkstad/traktorgarage

Maskinhall och verkstad/traktorgarage uppförd i träkonstruktion på plintgrund med delvis träfasad och delvis plåtfasad. Taket är delvis av eternit och delvis av plåttak. Grus/jordgolv i hela byggnaden.

Förrådsbyggnad/vedbod

Förrådsbyggnad med uppmurade väggar och gjutet golv i förrådsdelen och träfasad och jordgolv i vedförrådsdelen. Taket är belagt med plåt.

Skogsuppgifter

Skogsmarken på Vilan är belägen i huvudsak till hemskiftet på fastigheten. Skogsmarken inventerades i juli 2020 av Joakim Ahlberg Ludvig & Co varpå skogsbruksplanen upprättades.

Skogsmarksarealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 36,2 hektar. Det totala virkesförrådet uppgår till 2827 m³sk vilket ger ett medeltal om cirka 78 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,9 m³sk/ha.

Trädslagsfördelningen utgörs i dagsläget av 60 % tall, 14 % gran och resterande 26 % löv. I åldersklassfördelningen kan man se att det finns en stor andel skog i åldrarna 10 – 29 år. Fördelningen på huggningsklasser har därmed en tyngdpunkt på huggningsklass R2 (50%) och G1 (25%).

Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen 88,7 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 11,3 % är NS-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden. För mer information se bifogad skogsbruksplanen.

Inägomark

Inägomarken uppgår till 8,3 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt taxeringen är marken fördelad till 7 ha åkermark och 1 ha betesmark. Normal beskaffenhet som för området. Inägomarken är muntligt upplåten. Stödrätter för inägomarken finns och följer överlåtelsen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns flertalet forn och kulturlämningar registrerade, främst i form av gravhögar i fastighetens sydöstra del, men även boplats, vägmärken, och stensättningar. Berörda avdelningar i skogsbruksplanen är avd. 6, 7, 8, 9 , 11 och 12.) Källa Se Sverige och Fornsök (riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Fastighetens sydvästra hörn berörs av ett område med höga naturvärden i form av ädellövskog, i övrigt finns i inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade. Källa SeSvrige och Skogens pärlor (Skogsstyrelsen).

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara
själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Jakt

Förekommande vilt är älg, rådjur, vildsvin m.fl. arter. Jakträtten på fastigheten är fri för köparen på tillträdesdagen.
Fastigheten är s.k. oregistrerad mark för älgjakt. På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Fiske

Fastigheten har andel i fiskesamfälligheterna Ljungby Hamneda FS:1 och FS:2 vilka avser samfällt fiske i Lagan. Andelstalet för respektive fiskesamfällighet är 5,27777%. Fiskesamfälligheterna ingår i Lagan-Skålåns fiskevårdsområdesförening.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheterna säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Planerar du att gå på vår fastighetsvisning?

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut
visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta
förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 90 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 2 Dec kl 12:00

Prisidé: 3 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter