Skogsfastighet

Mindre skogskifte i Fyrås

Säljs via anbudsförfarande

325 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 5 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,3 ha
Skogsmark
20,0 ha
Skogsimpediment
1,1 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
862 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND FYRÅS 5:21, del av

Om fastigheten

I Fyrås, strax söder om Hammerdal ligger detta skifte med övervägande andel ungskog. Areal om 21,3 ha varav 20 ha skogsmark och med ett virkesförråd om 862 m³sk. Denna fastighet är perfekt för dig som vill komplettera ditt skogsinnehav eller påbörja ditt skogsägande.
Till fastigheten hör jakt i VVO om ca 3 100 ha.

Prisidé: 325 000 kr
Försäljningssätt: Skriftligt anbud Ludvig & Co, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2020-11-05.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-09 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 20 ha med ett virkesförråd om 862 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass G1.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av hjälpplantering på 12 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Fyrås VVO om ca 3 100 ha.
Jaktlaget heter Fyrås jaktlag . Tilldelningen på älg 2020 är: 9 st vuxna och fritt på kalv.
Till småviltsjakt köper man jaktkort.

Det finns ett avtal om upplåtelse av jakt, detta skall sägas upp av säljaren och slutar därmed att gälla.
Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt senast per 2021-07-01, förutsatt att tillträde har skett.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer fastigheten.

Natur & kultur

På fastigheten finns idag inga registrerade naturvärden/kultur/fornminnen (Källa: Se Sverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Strömsund Fyrås 5:21. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd fastighet. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet.

Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område av fastigheten Strömsund Fyrås 5:21 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Övrigt

Bilderna på detta objekt är ej tagna på fastigheten.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter