Lantbruk

Skog och inägomark i Säter

Högstbjudande

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 29 okt

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,6 ha
Skogsmark
25,8 ha
Myr/kärr/mosse
2,3 ha
Berg/hällmark
0,8 ha
Åkermark
4,7 ha
Virkesförråd
2 761 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄTER NEDRE TOSARBY 7:1

Adress

Säter

Om fastigheten

Totalt ca 33 ha fördelat på ca 26 ha produktiv skogsmark samt ca 5 ha inägomark. Arealen är fördelad på sju skiften som är belägna kring Nedre Tosarby, Dammsjön, samt vid Lilla Noran. Jakt i VVO.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt för privat/fysiska personer. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Skogsstyrelsen under november 2019 och därefter uppdaterad i planprogrammet PCskog med en tillväxtsäsong. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 25,8 ha med ett virkesförråd om totalt 2 761 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk/ha och år. Mer uppgifter kring skogen finns i prospektets skogsbilaga samt via länkar längre ned på sidan.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Naturvärden

På skifte 1 finns en registrerad nyckelbiotop med beteckning N1882-2003.
På skifte 6 finns ett registrerat naturvärde med beteckning N14988-1997.

Kartor och mer information finns via länkar längre ner på sidan samt i prospektet.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken på skifte 2 och 4 brukas idag av en granne genom muntlig överenskommelse.

Jakt

Fastigheten ligger inom Hobergets VVO, Gustafs VVO samt Gläcksbergets VVO.

Fiske

Fastigheten ligger inom Gustafs FVOF samt Silvbergs FVOF.

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsutdrag: 33,2688 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 33,44 ha
Total areal enligt skogsbruksplan: 33,6 ha

Vägar

Fastigheten har andel i Säter Solvarbo Ga:6 som förvaltas av Dammsjövägens samfällighetsförening, Våbäck Ga:2 som förvaltas av Klevbergsvägens samfällighetsförening, samt Norbo Finnmark Ga:1 som förvaltas av Finnmarkens-Millionvägens samfällighetsförening.

Planer, bestämmelser mm

Inskriven områdesbestämmelse gällande Dammsjöområdet.

Kontakta mäklaren eller Säters kommun för att ta del av bestämmelserna.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är samtaxerad med en annan fastighet redovisas inga taxeringsvärden.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från inteckningar. Skriftligt pantbrev finns, ansökan om dödning är inskickad.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter