fbpx

Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet i Bjursås

Utgångspris

300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 14 jun kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,2 ha
Skogsmark
4,7 ha
Inägomark
0,5 ha
Virkesförråd
948 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN BAGGBO 2:4

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Välskött, mindre tillväxtfastighet utan byggnader om ca 5 ha på fyra skiften i Baggbo. Tre skiften ligger på västra sidan om skidbacken och det fjärde ligger strax öster om Bjursen. Virkesförråd om ca 950 m³sk på 4,7 ha produktiv skogsmark. Fiske i fvof och jakt i Bjursås östra VVO 6 511 ha.

Bud senast 14 juni

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag; 5,35 ha
Areal enligt fastighetskarta; 5,13 ha
Areal enligt skogsbruksplan; 5,20 ha

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i oktober 2020, av Mellanskog, inför försäljningen.

Enligt skogsinventeringen omfattar omfattar den produktiva skogsmarken ca 4,7 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 948 m³sk, varav ca 312 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 62% tall, 27% gran och 11% löv. Beräknad medelbonitet 5,7 m³sk/ha/år.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Avdelning 336 berörs till ca 0,25 ha, av en registrerad av en nyckelbiotop , N 7240-1997, lövnaturskog med värdefull kärlväxtflora.

(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Skifte 1 öster om Bjursen ligger inom Bjursås Östra VVO, 6 511 ha, kontaktperson Jonas Murman.
Skiftena i Baggbo ligger inom Bjursås Älgskötselomåde.

Fiske

Bjursås-Leksands Fiskevårdsområdesförening består av cirka 7 000 stycken fiskerättsägare och omfattar ett 80-tal vattendrag. Det finns två stycken put-and-take-sjöar; Attjärn och Såtjärn och en flugfiskesjö som heter Hovtjärn. Området sträcker sig från Siljan (Leksand), Rogsjön (Bjursås) till Marnäs. Lungsjöån som ligger mellan Finnbo – Vasasten (Marnäs) är arrenderad och drivs privat för flugfiske.
(Se www.flyfisher.nu för mer information.)

Våra vattendrag är många och erbjuder stor variation. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, sik till vitfisk.

Mer information på hemsidan
https://www.ifiske.se/fiske-bjursas-leksands-fvof.htm

För fiskerättsägare erbjuds områdeskort som kostar 100 kr (2021)
https://www.ifiske.se/fiskekort-bjursas-leksands-fvof.htm

Vägar

Fastigheten har del i Falun Andersbo GA:5, Andersbo-Kingelbo Samfällighetsförening som förvaltar vägar, kontaktperson Berth Hag.

Samfälligheter

Fastigheten har del i ett större antal samfälligheter som inte är vidare utredda då de bedöms ha ett oansenligt värde.

Samfälligheten Falun Baggbo S:13 omfattar 3,35 ha om två skiften varav ett mindre skifte (0,2 ha) ligger mellan skifte 2 och 4 tillhörande Baggbo 2:4. På det lilla skiftet ligger två lador. Ägd andel är 33,33%.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett servitut på väg för utfart, 2080-3610.1 (skifte 2) och tangeras av ett ledningsservitut, 2080-1600.1 skifte 1 i rågränsen.

Inteckningar och inskrivningar

Fastigheten belastas inte av några inteckningar och inskrivningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 14 jun kl 14:00

Utgångspris: 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter