fbpx

Lantbruk

Mindre skogsfastighet med enklare torpstuga

Prisidé

550 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 31 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,5 ha
Skogsmark
6,7 ha
Inägomark
0,7 ha
Övrigmark
0,1 ha
Boyta
80 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄRNAMO ESKILSTORP 1:111

Adress

Eskilstorp 15 33374 Bredaryd

Om fastigheten

Fridfullt beläget cirka 6 km nordväst om Bredaryd ligger denna mindre skogsfastighet. Fastigheten omfattar totalt cirka 7,5 ha varav produktiv skogsmark om cirka 5 ha och ett virkesförråd om cirka 367 m³sk. På fastigheten finns torpstuga och uthus som ligger med ett högt och enskilt läge.

Grannfastigheterna Värnamo Eskilstorp 1:14 och Värnamo Tovhult 1:45 är även dem till salu för den som är intresserad av ytterligare mark i närområdet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Torpstuga

Torpstugan är uppförd i träkonstruktion på torpargrund. Taket är belagt med betongpannor och huset inrymmer
1 ½ plan. Uppvärmning sker via 2 kakelugnar och två gjutjärnsspisar.
Vatten och avlopp saknas. Taxerad boyta 80 kvm.
På nedre plan ryms sovrum, allrum, hall, och kök.
Övre plan: Två sovrum och förvaring i snedgarderober.

Byggnadssätt

På fastigheten finns utöver torpstuga även 2 uthus och jordkällare i sämre skick.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen upprättad 2016 och framskriven 2020 av Södra omfattar fastigheten cirka 7,5 ha fördelat till 6,7 ha produktiv skogsmark, 0,7 ha inägomark och 0,1 ha övrig mark. Fastighetens virkesförråd är bedömt till 354 m³sk vilket ger ett medeltal om 53 m³sk/ha. Den löpande tillväxten är uppskattad till 13 m³sk/år vilket gör att med ytterligare en växtsäsong torde virkesförrådet uppgå till cirka 367 m³sk. Boniteten på fastigheten är beräknad till 6,4 m³sk/ha. Fastighetens skog utgörs till cirka 62% av barrskog och resterande del löv.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Inägomark

Inägomarken på fastigheten ligger i anslutning till tomtmarken, cirka 0,7 ha enligt skogsbruksplan. Utgörs av betesmark.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn/kulturlämning. Källa: Skogens pärlor - Skogsstyrelsen.
Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara
själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade vid kontrolltillfället. Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, vildsvin och småvilt. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag. Jakten är fri för ny ägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Planerar du att gå på vår fastighetsvisning

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut
visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta
förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Städning

Fastigheten med byggnader överlåts på tillträdesdagen utan ytterligare städning.
Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 31 maj

Prisidé: 550 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter