Lantbruk

Samfällighet med skogsmark i Säter.

Utgångspris

275 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 28 feb kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Virkesförråd
1 434 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Säter Bodarne S:7

Adress

Säter

Om fastigheten

Mindre samfällighet bestående av ca 7 ha skogsmark i ett skifte utanför Gläcken i Säters kommun. Virkesförrådet är uppskattat till ca 1400 m³sk, medelboniteten uppskattas till ca 4,8 m³sk per ha och år. Samfälligheten ligger inom Gläckbergets viltvårdsområde om ca 900 ha. Samfälligheten kan enbart förvärvas genom fastighetsreglering.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna är framtagna av Foran. Samfälligheten har en areal om ca 7,3ha med ett virkesförråd om ca 1434 m³sk. Medelbonitet om ca 4.8m³ska/ha och år. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbeskrivningen.

Fastighetsgränser

Samfällighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Forn- och kulturlämningar

Det finns två fornlämningsområden av typen fäbod registrerade på samfälligheten, RAÄ-nr: Gustafs 223:1 samt 222:1. Gustafs 223:1 är beskrivet som ett fäbodområde på 270x270m bestående av fäbodvall och ett antal husgrunder. Inga övriga kultur eller naturvärden fanns registrerade hos skogsstyrelsen vid undersökningstillfället. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Samfälligheten ligger inom Gläckbergets VVO, ca 900ha.

Fiske

Samfälligheten ligger inom Gustavs FVOF.

Fastighetsbildning

Samfälligheten kan enbart förvärvas genom fastighetsreglering. Köparen behöver sedan tidigare vara ägare till en fastighet i området som samfälligheten kan regleras till. Förrättningskostnader betalas av köparen.

Vägar

Vägen till samfälligheten är nyrustad och vändplan är anlagd. Samfälligheten har andel i Bodarne GA:1 som förvaltas av Gläckens samfällighetsförening.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 7,0374 ha
Areal enligt fastighetskarta: 7,6 ha

Vägbeskrivning

Längre upp på sidan under "Gårdskarta" kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast sön 28 feb kl 14:00

Utgångspris: 275 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter