Lantbruk

Skogsfastighet i Storholmsjö

Försäljningssätt

Anbud senast fre 14 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
256,9 ha
Skogsmark
171,1 ha
Myr/kärr/mosse
84,1 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Virkesförråd
12 814 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM HOLMSJÖ 1:139

Adress

Storholmsjö 143 835 63 Föllinge

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet i Storholmsjö ca 2 mil väster om Föllinge med en totalareal om 256,9 ha varav produktiv areal 171 ha. Virkesförråd om total 12 814 m³sk och en bonitet om 3,8 m³sk/ha.
Jakträtt i Storholmsjö VVO och fiskerätt i Gysens FVO.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016 och uppdaterad per dags datum.

Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 171,1 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet bedöms till ca 12 814 m³sk.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 70 % av virkesförrådet. Av det totala virkesförrådet utgör 7 352 m³sk skog i huggningsklass S1. Andelen skog yngre än 20 år är ca 36 %.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är fastigheten inte i behov av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.
Det åligger köparen att överta ansvaret för dessa samt ev. övriga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Storholmsjö viltvårdsområde om 3 240 hektar.

Fiske

Fastigheten ingår i Gysens fiskevårdsområde.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade på fastigheten enligt Metria Se Sverige. Däremot finns ett antal sumpskogområden registrerade på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två kulturhistoriska objekt registrerade på fastigheten enligt Skogsstyrelsen. Den västra utgörs av en husgrund från en myrslåtterlada i södra kanten av avd 4. Den östra utgörs av en fd torvtäckt.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2020-08-14. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Holmsjö 1:139" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 137 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter