fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Högnäset, Strömsund

Högstbjudande

3 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 3 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
201,2 ha
Skogsmark
170,2 ha
Skogsimpediment
30,7 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
14 989 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND VÄSTERTÅSJÖ 1:100

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om ca 201 hektar varav ca 170 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen i byn Högnäset drygt 4 mil nordväst om Hoting i Strömsunds kommun. Tyngdpunkt på yngre skogar, 45 % av arealen befinner sig i huggningklasserna R1 och R2, samt slutavverkningsmogen S1 och S2-skog (ca 36 %). Virkesförråd om ca 15 000 m³sk. Medelboniteten beräknas till 3,6 m³sk/ha/år.
Fastigheten erbjuder goda möjligheter till rekreation, jakt och fiske samt skogsproduktion i storslagen natur.
Fastigheten ingår i Tjädernäset-Västertåsjö Viltvårdsområde om ca 5 000 ha. Älg- och småviltsjakt.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2018 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB. Skogsbruksplanen har därefter uppräknats med tillväxt till och med 2021. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 170,2 ha med ett totalt virkesförråd om ca 15 000 m³sk varav ca 11 200 m³sk är S1 och S2 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,6 m³sk/ha/år. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp-plantering på fastigheten. Ca 18 ha är i behov av röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Tjädernäset-Västertåsjös Viltvårdsområde som omfattar ca 5000 ha, vilken i sin tur ingår i Flåsjö-Tåsjö älgskötselområde.
Höstens älgtilldelning är 8 vuxna och 5 kalvar och för full köttlott krävs 200 ha mark. Småviltsjakten får bedrivas över hela viltvårdsområdets areal.
Jakträttsbevis löses i viltvårdsområdet årligen för 100 kr.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Fastighetsbildning

Utbjudet markområde kommer att avskiljas genom lantmäteriförrättning enligt bifogad karta för att bilda egen fastighet där säljaren svarar för lantmäterikostnaden. För en köpare som avser att fastighestreglera markområdet in i sin egen fastighet står denne kostnaden för förrättningen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Byggnader

Inga byggnader ingår i försäljningen. På vändplanen strax öster om avdelning 14 finns ett älgslakteri, en rastkoja och en förrådsbod uppförda av jaktlaget på ofri grund. Uppställningsplatsen arrenderas av byns jaktlag för en symbolisk summa/år.

Vägar

Fastigheten har andelar i skogsbilvägar. Då fastigheten är föremål för avstyckning är andelarna i vägar inte utredda.

Naturvärden

Omgärdande Grönmyrbäcken är ett högt naturvärde registrerat hos Skogsstyrelsen, se avdelning 13 i den bifogade skogsbruksplanen.
Tre sumpskogar finns även registrerade. (Källa: Skogsstyrelsen & Skogsbruksplanen)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Arealuppgifter

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 3 800 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Mats Kullström, tel 063-157160, e-mail mats.kullström@ludvig.se, tillhanda senast den 3 december 2021. Använd gärna bifogad anbudsblankett med konkret anbud.

Servitut, arrenden och nyttjanderätter

Utöver redan befintliga rättigheter och belastningar är följande muntligt nyttjanderättsavtal upprättat:
Muntlig nyttjanderätt för uppställning av älgslakteri med kringutrustning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 3 Dec

Högstbjudande: 3 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter