Skogsfastighet

Obebyggt mindre skogsskifte

Försäljningssätt

Anbud senast fre 12 jun, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,6 ha
Skogsmark
30,5 ha
Skogsimpediment
7,1 ha
Virkesförråd
2 053 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND BRATTBÄCKEN 1:63

Om fastigheten

Mindre obebyggt skogsskifte i Brattbäcken, ca 7 mil norr om Strömsund.
Total areal om 37 ha varav 30 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 2 000 m³sk, med i huvudsak växande ungskog.
Jakt i VVO.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2019 av Steiner Mårtensson. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarksarealen 30,5 ha med ett virkesförråd om 2 053 m³sk varav 260 m³sk är S1 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder dock finns behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Brattbäcken 1:63 ingår i Brattbäcken Karbäckens viltvårdsområde med en areal om 6 358 ha.
Det finns två jaktlag för älgjakt, Brattbäcken och Karbäcken. Fastigheten ingår i Brattbäckens jaktlag.
Tilldelning 2019 var 5 vuxna + 3 kalvar.
Småvilt får jagas på hela viltvårdsområdet.

Naturvärden

Det finns två nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter