Lantbruk

Skogsfastighet om 140 ha – Sporda, Gislaved

Prisidé

10 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 15 jun

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
141,8 ha
Skogsmark
108,7 ha
Skog med restriktion
7,7 ha
Myr/kärr/mosse
17,9 ha
Inägomark
4,6 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
0,8 ha
Vatten
1,0 ha
Virkesförråd
13 095 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GISLAVED KÄRRSHULT 1:4

Adress

Kärrshult 4 33373 Bredaryd

Om fastigheten

Nu finns möjligheten att förvärva Gislaved Kärrshult 1:4. En rejäl, lättillgänglig skogsfastighet väster om Sporda i Gislaveds kommun. Fastigheten omfattar totalt 140 ha varav 108 ha produktiv skogsmark fördelat till 2 välarronderade skiften. Virkesförrådet uppgår till cirka 13095 m³sk med god fördelning mellan de olika åldersklasserna. Medelbonitet om 6,7 m³sk/ha och en beräknad tillväxt för kommande säsong om 550 m³sk. Fastigheten erbjuder goda möjligheter att utöva aktivt skogsbruk men även fantastiska chanser till naturupplevelser, jakt och rekreation.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

På fastigheten finns äldre bostadshus, förråd och ladugård. Byggnaderna är i sämre skick - Rivningsskick.

Skogsuppgifter

Fastigheten är fördelad till två rejäla skiften. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 108,7 ha med ett virkesförråd om 13095 m³sk. 24,9 ha ligger inom huggningsklass G1 och 31,4 ha inom huggningsklass G2, S1 och S2 Barr dominerar med 86% (41% tall och 45% gran) av virkesvolymen resterande del 14% utgörs av löv. Medelboniteten på fastigheten beräknas till 6,7 m³sk/ha och tillväxten under planperioden är beräknad till 501 m³sk/år.
Skogsbruksplanen är upprättad under 2015 av Håkan Holm Sydved, och har justerats och räknats fram 2020-04-01. Fastigheten har ett väl utbyggt vägnät som ger korta drivningsförhållanden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken uppgår till 4,6 ha med i huvudsak åkermark. Inägomarken är muntligt upplåtet innevarande växtsäsong. Arrendet är uppsagt. Inga EU-stödrätter finns.

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur, vildsvin och dovhjort. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område om cirka 7,7 med biotopskydd (avd. 35 skifte 2 skogsbruksplanen) Markägaren har rätt att bedriva jakt inom biotopskyddet. Det finns också en registrerad nyckelbiotop om cirka 1,3 ha. (avd. 15 skifte 1 skogsbruksplanen). Utöver dessa finns 3 områden som delvis berörs av s.k. sumpskogar. (Källa: Skogsstyrelsen Skogens Pärlor)

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett antal registrerade lämningar enligt riksantikvarieämbetets register (källa: fornsök) . Dessa består i huvudsak av fossil åkermark m.m.
Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen där det för vissa köpare krävs förvärvstillstånd.
Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter